Rozliczanie kierowców – audyt dokumentacji w firmie transportowej

Kontrole w branży TSL zdarzają się często i w odniesieniu do wielu firm transportowych kończą się nałożeniem na ich właścicieli kary finansowej. Tylko w roku 2017 przeprowadzono aż 1572 takich kontroli i wydano 1265 decyzji o przyznaniu kar pieniężnych (źródło: www.gitd.gov.pl). Nienależycie prowadzona dokumentacja związana z rozliczaniem kierowców była najczęstszym powodem problemów finansowych tych firm, spowodowanych nieprawidłowościami wykazanymi przez organy kontrolne. Zarówno Inspekcja Transportu Drogowego jak i Państwowa Inspekcja Pracy są instytucjami bardzo skrupulatnymi. Dlatego właśnie przejrzystość w dokumentacji firmowej jest tak ważna, aby nie dostarczyć tym instytucjom powodów do nałożenia kar.

Prawo transportowe jest skomplikowane i nawet przy najlepszych intencjach przedsiębiorców z branży TSL mogą pojawić się niezamierzone nieprawidłowości. Warto więc przygotować swoją firmę na kontrolę, np. zlecając nam audyt dokumentacji. Dotyczy on m.in. rozliczania delegacji zagranicznych kierowców, przepracowanych godzin nadliczbowych czy naliczania płacy minimalnej w przypadku kursów do Francji lub Niemiec. Audytowi podlega także dokumentacja związana z ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców, np. odczyty danych zarejestrowanych na tachografach. Współpracujące z nami w tym zakresie firmy spedycyjne zabezpieczają się w ten sposób przed roszczeniami urzędów. Doprowadzamy wszystkie sprawy do najlepszego porządku, zatem żadna instytucja państwowa nie ma podstaw do składania skarg lub nakładania kar. 

Audyt – zakres zadań zleconych:

  • Sprawdzenie warunków zatrudniania kierowców pod względem zgodności z prawem transportowym.
  • Analiza dokumentów firmy wymaganych przy wykonywaniu przewozów drogowych.
  • Udzielanie informacji i omawianie zagadnień z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.
  • Przygotowanie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania kierowców, a także konsultowanie ewentualnych zmian w regulaminie.
  • Weryfikacja poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej kierowców, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji ewidencji czasu pracy kierowców.
  • Wskazanie nieprawidłowości i uchybień dotyczących czasu pracy kierowców i określenie łącznej wysokości kar za poszczególne rodzaje naruszeń, wynikających z taryfikatora stosowanego przez organy kontrolne.
  • Weryfikacja sposobu ewidencji czasu pracy kierowców oraz procedur kontrolnych, omówienie naruszeń przepisów.

Usługa wykonania audytu jest wyceniana indywidualnie dla każdej firmy transportowej. Bierzemy pod uwagę zakres czynności audytorskich oraz czas potrzebny na przeprowadzenie audytu.


Chcesz poznać więcej szczegółów naszej oferty, oraz aktualny cennik usług, skontaktuj się z naszym doradcą handlowym

Dział sprzedaży – Marek Szejner