Audyt dokumentacji w firmie transportowej

Audyt w branży TSL

Kontrole w firmach z branży TSL – Kontrole w Przedsiębiorstwach pojawiają się coraz częściej, i często kończą się nałożeniem kary finansowej. Tylko w roku 2017 przeprowadzono aż 1572 takich kontroli i wydano 1265 decyzji o nałożeniu kar pieniężnych (źródło: www.gitd.gov.pl). Nienależycie prowadzona dokumentacja była najczęstszym powodem kłopotów finansowych kontrolowanych firm. Zarówno Inspekcja Transportu Drogowego jak i Państwowa Inspekcja Pracy są instytucjami bardzo skrupulatnymi. Dlatego właśnie przejrzystość w dokumentacji firmowej jest tak ważna.

Prawo transportowe jest skomplikowane i nawet przy najlepszych intencjach mogą pojawić się niezamierzone nieprawidłowości. Warto więc przygotować swoją firmę na kontrolę. Zlecające nam audyt firmy spedycyjne są zabezpieczone przed roszczeniami urzędów. Doprowadzamy wszystkie sprawy do najlepszego porządku, zatem żadna instytucja państwowa nie ma podstaw do składania skarg lub nakładania kar. Eksperci, których zatrudniamy, weryfikują zgodność z obowiązującym prawem wszystkich dokumentów i procedur. Dzięki temu firma oszczędza czas na przygotowanie się do kontroli i zyskuje pewność ostatecznego jej wyniku. Kontrola urzędu nie ma podstaw do stwierdzenia nieprawidłowości, a firma nie musi podejmować dalszych, kosztownych kroków.

Audyt – zakres zadań zleconych:

  • Sprawdzenie warunków zatrudniania kierowców pod względem zgodności z prawem transportowym.
  • Analiza dokumentów firmy wymaganych przy wykonywaniu przewozów drogowych.
  • Udzielanie informacji i omawianie zagadnień z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.
  • Przygotowanie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania kierowców, a także konsultowanie ewentualnych zmian w regulaminie.
  • Weryfikacja poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej kierowców, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji ewidencji czasu pracy kierowców.
  • Wskazanie nieprawidłowości i uchybień dotyczących czasu pracy kierowców i określenie łącznej wysokości kar za poszczególne rodzaje naruszeń, wynikających z taryfikatora stosowanego przez organy kontrolne.
  • Weryfikacja sposobu ewidencji czasu pracy kierowców oraz procedur kontrolnych, omówienie naruszeń przepisów.

Usługa wykonania audytu jest wyceniana indywidualnie dla każdej firmy transportowej. Bierzemy pod uwagę zakres czynności audytorskich oraz czas potrzebny na przeprowadzenie audytu.


Chcesz poznać więcej szczegółów naszej oferty, oraz aktualny cennik usług, skontaktuj się z naszym doradcą handlowym

Dział sprzedaży – Marek Szejner

Trans Expert na Facebooku