Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy

 

W artykule przyjrzymy się analizie czasu pracy kierowcy zawodowego. Znajdują się w nim odpowiedzi na pytania. Co to jest czas pracy kierowcy? Jakie są obowiązki kierowcy na jego stanowisku pracy? Jak liczyć czas pracy kierowcy? Jakie odpoczynki musi kierowca wykonywać? Ile może pracować kierowca? Kiedy w tachografie będą dwie karty kierowcy? W jakich systemach kierowca może wykonywać pracę? Kogo dotyczy ustawa o czasie pracy kierowców? Jak liczyć czas pracy kierowców poruszających się pojazdami do 3.5t?

Czas pracy kierowcy jest to zbiór ustaleń, inaczej mówiąc regulacji, stworzonych na podstawie Ustawy o czasie pracy z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia 561/2006/WE z dnia 15 marca 2006 regulująca czas prowadzenia i umowy AETR z dnia 30 sierpnia 1999 r. Te regulacje i ich przestrzeganie maja zapewnić ochronę zdrowia ludzkiego, w tym przypadku na drodze.

 

Jakich kierowców dotyczy ustawa o czasie pracy ?

 

jazda, praca inna, odpoczynek

Ustawa jak i Rozporządzenie mówi o czasie pracy kierowców samochodów ciężarowych lub pojazdów powyżej 3.5t. Kierowca zawodowy za pomocą tachografu cyfrowego bądź analogowego ma obowiązek rejestrowania czasu prowadzenia pojazdu oraz wykonywania innych czynności. W trakcie kontroli ma obowiązek wykazać zarejestrowane dane w formie:  karty do odczytu lub pokazania wykresówek .Obowiązkowi podlegają  kierowcy autobusów,  pojazdów, które są przystosowane do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą. Ponadto dotyczy to pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony DMC. Regulacje te dotyczą zarówno transportu krajowego jak i międzynarodowego. 

Kierowca pojazdu do 3,5t

Kierowcy pojazdów do 3.5t są rozliczani na podstawie innych dokumentów potwierdzających czas pracy. Do takich dokumentów mogą należeć listy z podpisami, na terenie Niemiec będą to kontrollbuchy gdzie będą wyrysowane poszczególne aktywności kierowcy. Dokument potwierdzający czas pracy kierowców pojazdów do 3.5t powinien zawierać:

czas pracy kierowcy do 3,5t

 • liczbę godzin pracy w dobach,

 • godziny ponadwymiarowe,

 • pracę w porach nocnej,

 • pełnione dyżury,

 • pracę przypadającą w niedziele oraz dni, które powinny być dniami wolnymi od pracy, nieobecności z opisanym ich rodzajem oraz wymiarem,

 • ilość czasu pracy na terytoriach państw, w których obowiązują minimalne warunki wynagradzania pracowników delegowanych.

Czas pracy kierowcy – co zaliczamy?

Do czasu pracy kierowcy zaliczamy przede wszystkim okres od momentu rozpoczęcia pracy do jej zakończenia. Czas ten nazwiemy dobą kierowcy bądź też doba pracowniczą. Doba ta nie musi pokrywać się z doba kalendarzową. Warto dodać, że do pracy kierowca wykonuje pracę nie tylko związane z prowadzeniem pojazdu, jak np:

 • utrzymanie pojazdu w czystości,

 • załadowanie oraz rozładowanie towaru, jak i nadzór kierowcy nad załadunkiem i rozładunkiem,

 • obsługę pojazdów oraz przyczep,

 • prace, które kierowca podejmuje, aby wykonać wszystkie zadania służbowe, jak i w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób, pojazdu oraz rzeczy (np. tankowanie pojazdu, wymiana kół czy też udział kierowcy w kontroli drogowej),

 • wszystkie potrzebne formalności administracyjne (do nich zaliczamy przede wszystkim udostępnienie karty kierowcy w celu sczytania danych, odbiór wynagrodzenia i wszelkie rozmowy z pracodawcą),

 • pozostawanie w gotowości, podczas której kierowca jest poza przyjętym rozkładem czasu pracy, by wykonać załadunek bądź rozładunek,

 • przerwa, trwająca 15 minut, przy dobowym wymiarze czasu pracy trwającym minimum 6 godzin,

 • czas szkoleń w zakresie BHP.

Czego nie zaliczamy do czasu pracy kierowcy?

Do czasu pracy kierowcy nie zaliczamy:

 • czasu dyżuru, podczas którego kierowca nie wykonywał żadnej pracy,

 • dobowy odpoczynek o ile nie został przerwany,

 • nieusprawiedliwionych postojów, podczas których kierowca prowadzi pojazd,

 • przerw w pracy, które wynikają ze stosowania przerywanego systemu czasu pracy.

Normy czasu pracy

W przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie przekracza czterech miesięcy, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. W przypadku wydłużenia pięciodniowego czasu pracy należy wtedy dać kierowcy inny dzień wolny w tygodniu.

Tygodniowy czas pracy kierowcy nie może natomiast przekraczać 48 godzin razem z godzinami nadliczbowymi w przyjętym okresie rozliczeniowym. W wyjątkowych sytuacjach przedłużony wymiar czasu pracy nie może przekroczyć maksymalnie 60 godzin. Przy założeniu, że w okresie 4 miesięcy nie przekroczył średnio 48 godzin tygodniowo.

Powyższe regulacje dotyczą również kierowców zatrudnionych u więcej niż u jednego pracodawcy.

Tygodniowy czas pracy kierowcy nie musi być równy kalendarzowemu tygodniowi. W rozumieniu WE 561/2006 – trwa od poniedziałku do niedzieli, natomiast kierowca może zacząć pracę choćby w środę i od tego dnia liczyć swój tydzień pracy, który wynosi 6 okresów 24 godzinnych.

Wyjątek

Regulacja dotycząca możliwości przedłużenia czasu pracy do 60 godzin tygodniowo przy zachowaniu reguły, że średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz odniesienie tej zasady do kierowcy bez względu na liczbę pracodawców. Przepisy te nie mają zastosowania do pojazdów wymienionych w art. 3 oraz 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz w art. 2 ust. 2 lit. b umowy AETR.

 

wyjątki z rozporządzenia 561

o to kilka przykładów wyjątków z rozporządzenia do, których nie mają zastosowania przepisy z rozporządzeni 561 :

 • pojazdy używane do przewozu osób w przewozach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km,

 • pojazdy będące własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego,

 • pojazdy używane w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdy używane w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej,

 • pojazdy specjalistyczne używane do celów medycznych,

 • pojazdy specjalistyczne pomocy drogowej poruszające siSę w promieniu 100 km od swej bazy,

 • pojazdy lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używane do niehandlowego przewozu rzeczy, przy spełnieniu określonych warunków,

 • pojazdy użytkowane o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, w którym są użytkowane, wykorzystywane do niehandlowych przewozów osób lub rzeczy,

 • pojazdy używane do nauki jazdy i egzaminów w celu uzyskania prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji zawodowych, pod warunkiem, że nie używa się ich do zarobkowego przewozu rzeczy lub osób,

Czas prowadzenia pojazdu

Dzienny czas prowadzenia należy liczyć od momentu gdy kierowca zaloguje swoją kartę bądź włoży wykresówkę aby rozpocząć przewóz drogowy. Prędzej odbył on dobowy lub tygodniowy okres odpoczynku. Kończy zaś dzień w momencie gdy zaczyna kolejny dobowy odpoczynek. W tym celu wyloguje on kartę lub wyciągnie tarczkę z tachografu. Nowy tydzień pracy zaczyna po zakończeniu tygodniowego okresu odpoczynku regularnego trwającego min. 45h bądź skróconego trwającego mniej niż 45h ale nie mniej niż 24h.

czas jazdy kierowcy

Ogólne zasady

Jeśli chodzi o dzienny czas prowadzenia pojazdu musimy pamiętać, że nie może on przekroczyć 9 godzin, dwa razy w tygodniu maksymalny czas pracy kierowcy może zostać wydłużony do 10 godzin. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin, przy czym w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może wynieść więcej niż 90 godzin.

 

Podczas gdy kierowca w pierwszym tygodniu wykorzysta maksymalne 56 godzin prowadzenia pojazdu, musi pamiętać, że w drugim tygodniu może prowadzić pojazd jedynie 34 godziny. Biorąc pod uwagę czas jazdy plus do tego inne czynności to w jednym cyklu dobowym maksymalny dzienny czas pracy kierowcy może wynieść 15 godzin, przy dobowym skróconym odpoczynku do 9 godzin.

kierowca i jego czas pracy

 

Skrócony odpoczynek tygodniowy może pojawić się maksymalnie 3 razy w jednym tygodniu. Przy odpoczynkach dziennych trwających 11 godzin maksymalny dobowy czas pracy kierowcy może wynieść 13 godzin. Dotyczy to czasu jazdy oraz innych czynności nie związanych z prowadzeniem pojazdu.

Przerwa kierowcy jest czasem, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu, ani wykonywać żadnej innej pracy. Po 6 kolejnych godzinach pracy przysługuje kierowcy przerwa w wysokości nie mniej niż 30 minut, jeśli liczba godzin pracy kierowcy nie przekracza 9 godzin. W przypadku, gdy liczba godzin kierowcy przekracza 9h, przerwa musi wynosić co najmniej 45 minut.

Prawo wymusza również na pracowniku poświęcenie co najmniej 45 minut na odpoczynek na każde 4,5 godziny jazdy. Pracownik może podzielić przerwę na 15 +30min, nie na odwrót.

Odpoczynek dzienny i tygodniowy

Odpoczynek dzienny to okres, podczas którego kierowca swobodnie dysponuje swoim czasem oraz obejmuje regularny lub skrócony okres odpoczynku. Należy pamiętać, aby w każdym 24 – godzinnym okresie po upływie wcześniejszego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku ma obowiązek wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku.

Odpoczynek dzienny

Dzienny okres odpoczynku dzielimy na:

 • regularny dzienny odpoczynek – odpoczynek ten trwa nieprzerwanie co najmniej 11 godzin bądź alternatywnie można podzielić go na dwie części, w których pierwsza będzie trwać nieprzerwanie nie mniej niż 3 godziny, a druga część nieprzerwanie 9 godzin,

 • skrócony dzienny odpoczynek – zaczyna się od 9 godzin, ale nie trwa dłużej niż 11 godzin.

  Odpoczynku dobowego nie można skrócić bardziej niż do 9 godzin, co jest dopuszczalne 3 razy w tygodniu.

  Ilustracja przedstawia naruszenie, gdzie kierowca w danej dobie pracowniczej nie zmieścił się z dziennym odpoczynkiem.

Tygodniowy odpoczynek

Tygodniowym okresem odpoczynku jest :

Tygodniowy okres odpoczynku to czas w którym kierowca dowolnie dysponuje swoim czasem.

Okres ten rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu 6 okresów 24 godzinnych, które liczone są od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

Odpoczynki tygodniowe dzielimy na:

 • odpoczynek tygodniowy regularny to okres, który trwa co najmniej 45 godzin,

 • odpoczynki tygodniowe skrócone to okresy trwające krócej niż 45 godzin, ale nie mniej niż 24 godziny.

Warto pamiętać, że kierowcy mają dwie opcje na wykonywanie odpoczynków tygodniowych i ich odbieranie.

Przed pakietem mobilności; regularne tygodniowe okresy odpoczynku były wykonywane naprzemiennie z skróconymi okresami.

Zachować trzeba zasadę rekompensaty skrócenia, którą trzeba zrobić z końcem trzeciego tygodnia następującego po skróceniu. Ta zasada nadal obowiązuje, zwłaszcza w transporcie krajowym.

Przykład

Kierowca po wykonaniu pauzy weekendowej , która trwała 45 godzin zaczyna wykonywać przewóz drogowy. Po wykonaniu 6 okresów trwających 24 godziny ( doby kierowy) robi pauzę trwającą minimum 24godziny ale mniej niż 45 godzin. Po skróconym okresie odpoczynku tygodniowego wykonuje kolejne 6 okresów prowadzenia pojazdu. Teraz następuje regularny odpoczynek tygodniowy. Skrócenie należy odebrać do końca 3 tygodnia następującego po skróceniu. W skrócie :w tyg.1= 45h -w tyg.2. =24h-w tyg.3.=45h-w tyg.4.= 24h- w tyg.5 =.rekompensata 21h+regularny tygodniowy okres odpoczynku.

po pakiecie mobilności -od 20 sierpnia 2020 r. kierowca ma możliwość zrobienia dwóch odpoczynków skróconych pod rząd ale oba muszą być za granicą.

czas pracy kierowcy

Alternatywne rozwiązanie

Kierowca, który wykonuje przewozy międzynarodowe ma alternatywę wykorzystania odpoczynku tygodniowego skróconego dwa razy z rzędu, poza państwem z siedzibą firmy. Gdy skorzysta on z takiej możliwości, musi pamiętać, że następny okres tygodniowego odpoczynku należy poprzedzić rekompensatą za dwa skrócone odpoczynki tygodniowe, które trzeba zrobić na terenie państwa z siedziba firmy. Wykorzystane muszą być jednorazowo z końcem trzeciego tygodnia a przed rozpoczęciem regularnego okresu odpoczynku.

Warunkiem takiego rozwiązania jest oczywiście wykorzystanie w ciągu czterech kolejnych tygodni minimum czterech tygodniowych okresów odpoczynków, z których przynajmniej dwa będą regularnymi okresami odpoczynku tygodniowego.

 

Zasada ta ma zastosowanie w każdym przypadku czterech kolejnych tygodni, w tym również tych nakładających się na siebie, tj.: tydzień 1 do 4, tydzień 2 do 5, tydzień 3 do 6 itd.
1 tydzień – regularny

2 tydzień – skrócony

3 tydzień – skrócony

4 tydzień – regularny

5 tydzień – regularny

6 tydzień – skrócony

7 tydzień – skrócony

8 tydzień – regularny

 

 

Pamiętać należy, że trzeci tydzień po dwóch skróceniach nie będzie miał 6 okresów prowadzenia. Do końca trzeciego tygodnia należy odpowiednio odebrać oba skrócenia i do tego zrobić regularny odpoczynek tygodniowy. Przed rekompensatą należy jeszcze zrobić odpowiedni odpoczynek dobowy. Pracodawca musi tak zorganizować pracę kierowcy aby ten, mógł wrócić na rekompensaty + 45h do centrum operacyjnego pracodawcy bądź do miejsca zamieszkania.

 

Jazda w obsadzie dwuosobowej

Gdy kierowcy prowadzącemu pojazd towarzyszy drugi kierowca to obaj muszą mieć zalogowane karty kierowcy. Jeden np. na jeździe a drugi jest w gotowości do zamiany. Podlega to regulacją prawnym. Pojęcie „załoga kilkuosobowa” jest dokładnie wytłumaczone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. o numerze 561/2006/WE. Według treści Art. 4.

 

Jazda w obsadzie dwuosobowej

Zalety

W przypadku załogi należy zastosować odpowiednie zmiany. Gdy pierwszy kierowca kieruje przez 4,5 godziny, w tym czasie drugi kierowca ma obowiązkową przerwę trwającą 45 minut. Nadal jednak pozostaje w dyspozycji w razie potrzeby kierowania pojazdem. Gdy upłynie 4,5 godziny, kierowcy zmieniają się. Teraz przerwę 45-minutową odbywa drugi kierowca. Kolejne 4,5 godziny dają możliwość ponownego rozpoczęcia pracy przez pierwszego kierowcę. Po przejechaniu następnych okresu 4,5 godziny, przysługuje im odpoczynek dzienny lub tygodniowy. Praca załogi dwuosobowej to w sumie 18 godzin (w niektórych przypadkach nawet 21 godzin. Dzienny okres rozliczenia czasu pracy kierowcy w podwójnej załogi może wynosić nie więcej niż 30 godzin (Jazda+ praca+ odpoczynek dzienny). Nadal do czynienia mamy z 6 okresami 24h. Praca w podwójnej obsadzie zwiększa efektywność.

 

Systemy oraz rozkłady czasu pracy

Właściciel firmy ma możliwość wybrania systemu czasu pracy.

 

Przepisy Kodeksu pracy przewidują istnienie poniższych systemów czasu pracy:

jazda kierowcy

 

 • podstawowy,

 • równoważny,

 • przerywany,

 • zadaniowy,

 • przerywany – równoważny.

 

System równoważny

Rozkład czasu pracy jest niczym innym jak ułożeniem w firmie danego systemu pracy w konkretnych dniach oraz godzinach. Najprostszym przykładem do zobrazowania jest system podstawowy zwany inaczej tradycyjnym. Pracodawca ustala, że rozkład pracy zaczyna się w poniedziałek, a kończy w piątek, gdzie godzina rozpoczęcia to 7, a zakończenia pracy 15. Mamy do czynienia wtedy z 8 godzinnym rytmem pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu, co daje 40 godzin pracy na tydzień. Do form rozkładu czasu pracy należy też rozkład zmienny systemu, tj. ustalenie dwóch lub trzech zmian w firmie na dobę. Stosujemy tutaj w pełni zasadę wyrażoną w art. 129 kodeksu pracy.

 

System równoważny

To najczęściej wybierany przez pracodawców system czasu pracy kierowcy. W systemie równoważnym istnieje możliwość wydłużenia wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. Dzięki temu w poszczególnych dniach praca kierowcy zostaje wydłużona, a w innych dniach skrócona bądź oddana odpowiednio dniem wolnym. Maksymalnie możemy mieć 4 miesięczny system rozliczeniowy.

System przerywany

Kierowcy mogą również pracować w przerywanym systemie czasu pracy, według wcześniej ustalonego rozkładu. Przewiduje on maksymalnie jedną przerwę podczas pracy kierowcy w ciągu doby, która nie będzie trwać dłużej niż 5 godzin.

Jeśli natomiast kierowca wykonuje regularne przewozy, przerwa ta może trwać nie dłużej niż 6 godzin, pod warunkiem, że dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 7 godzin. Przy stosowaniu przerywanego systemu należy pamiętać, że konsekwencją jest prawo do wynagrodzenia w wysokości ½ wynagrodzenia za czas przerwy w pracy z okazji osobistego zaszeregowania.

System przerywanego czasu pracy może być stosowany również w przypadku wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego – przewozu na potrzeby własne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

System zadaniowy

W systemie zadaniowym pracodawca określa kierowcy zadania, które ma wykonać. Aby zastosować zadaniowy czas pracy ważne jest ustalenie zadań pracownika. Oczywiście należy pamiętać o tym, aby zaplanowane zadania były wykonywane w ramach norm czasu pracy i, co ważne, z uwzględnieniem przepisów dotyczących przerw.

Co ważne, zadaniowy tryb pracy musi być uzasadniony rodzajem i organizacją pracy, a także miejscem, w którym jest ona świadczona. Nie zawsze pracodawca może więc wprowadzić go w swojej firmie.

Przy ustalaniu czasu pracy kierowcy należy pamiętać o ustaleniu w firmie okresu rozliczeniowego dla pracowników. Pracodawca może wybrać dla kierowcy okres rozliczeniowy od 1 do 3 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach okres ten może wynosić 4 miesiące. Pracodawca musi na piśmie określić jaki system i rozkład pracy został wybrany oraz jaki przyjął okres rozliczeniowy. Ustala się to w układach zbiorowych, regulaminie pracy bądź obwieszczeniu.

Indywidualny rozkład czasu pracy

Indywidualny rozkład czasu pracy wprowadza się, aby umożliwić pracownikowi różne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Dzięki wprowadzeniu tego rozkładu czasu pracy, ponowne wykonanie pracy przez kierowcę w tej samej dobie pracowniczej nie będzie stanowić pracy w godzinach nadliczbowych.

W momencie, gdy pracodawca zadecyduje, że wprowadza w firmie indywidualny rozkład czasu pracy, musi pamiętać, że nie może naruszyć prawa swojego pracownika do nieprzerwanego dobowego odpoczynku oraz nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku.

Praca w godzinach nadliczbowych

nadgodziny 50 i 100

 

Do pracy w godzinach nadliczbowych należy praca, która wykonywana jest ponad obowiązujące kierowcę normy czasu pracy. Dodatkowo praca, jaką wykonuje ponad dobowy wydłużony wymiar czasu pracy, który został w systemie czasu pracy i rozkładzie.

W przyjętym okresie rozliczeniowym maksymalna ilość godzin nadliczbowych nie może przekraczać 48 godzin w przyjętym przez firmę okresie rozliczeniowym.

Praca w godzinach nadliczbowych powinna być rekompensowana:

dodatkiem lub

czasem wolnym- na pisemny wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodawcy

Oprócz wynagrodzenia podstawowego, za każdą przepracowaną godzinę nadliczbową przysługuje dodatek:

 • 100% wynagrodzenia – przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych w niedziele, święta (które nie są dla kierowcy dniami wolnymi) oraz za pracę w porze nocnej. Wynagrodzenie to przysługuje również, gdy zostanie przekroczona tygodniowa norma czasu pracy.

 • 50% wynagrodzenia – przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych, które przypadają w każdym innym dniu.

Pracodawca może na umowie o pracę kierowcy zawrzeć zapis, w którym zastosuje ryczałt za pracę w godzinach nadprogramowych. Dzięki temu, jeśli kierowca w danym okresie rozliczeniowym będzie pracować w godzinach ponadwymiarowych, ryczałt pokryje w całości lub w części przepracowane godziny. Należy tylko pamiętać, że sytuacja ta jest możliwa tylko w przypadku, gdy na umowie bądź aneksie pojawi się kwota wyższa niż wynagrodzenie minimalne przysługujące w danym roku.

Praca w godzinach nadliczbowych – kto może odmówić?

Pracownik ma prawo odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli włącza się do grupy osób objętych zakazem lub ograniczeniem tej pracy np. kobiety w ciąży, młodociani, osoby z niepełnosprawnością. Pracownik może również odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli polecenie pracodawcy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Dyżur w czasie pracy kierowcy zawodowego

sposób rozliczania dyżurów kierowcy

Sprawy dyżuru reguluje artykuł 9 ustawy o czasie pracy kierowcy. Dyżur może wynikać z trzech sytuacji :

 • dyspozycji po normalnych godzinach pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę,

 • czasu oczekiwania na prowadzenie pojazdu w załodze, gdy inny kierowca siedzi obok kierowcy, który akurat prowadzi pojazd,

 • wymaganych przerw wynikających z ustawy lub stosownych rozporządzeń oraz umów międzynarodowych.

  Mamy dwa sposoby obliczania dyżuru :

  Dyżur 50% jest uwzględniony do czasu pracy kierowców. Za taki dyżur kierowca otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż połowa jego normalnego wynagrodzenia za pracę. Dyżur jest płatny w każdym przypadku – nie ma możliwości rekompensowania dyżuru czasem wolnym. Stosuje się go również gdy kierowcy jeżdżą w podwójnej obsadzie.

  W niektórych przypadkach kierowcom przysługuje dyżur 100%, czyli płatny tak samo, jak normalny czas pracy. Dyżur 100% przysługuje w sytuacji, gdy kierowca pozostaje w gotowości do pracy poza normalnymi godzinami swojej pracy w miejscu pracy lub w innym, ustalonym miejscu. W przypadku dyżuru 100% może być rekompensata finansowa jak i oddana czasem wolnym. Gdy dyżur jest pełniony w innym miejscu niż dom to wtedy przysługuje czas wolny.

  Dyżur może być wypłacany w dodatkach lub też może być ryczałtowany. W przypadku ryczałtów mamy możliwość podzielenia wynagrodzenia- najniższego obowiązującego na dany rok na wynagrodzenie zasadnicze i dyżur.

  Godziny średniotygodniowe

  Godziny średniotygodniowe mają natomiast miejsce w momencie, gdy pracownik przepracował więcej niż przeciętnie 40 godzin tygodniowo. Można to ustalić dopiero po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i po wcześniejszym rozliczeniu nadgodzin dobowych.

  Godzinami średniotygodniowymi będą godziny przepracowane np. w sobotę gdy kierowca pracuje od poniedziałku do piątku i przyjdzie dodatkowo. Za sobotę może dostać dzień wolny lub jeśli to nie możliwe to za przepracowane godziny należy się wynagrodzenie i dodatek wysokości 100%.

  Godziny nocne

  Wyróżniamy porę nocna jak i godziny nocne.

  Za pracę w porze nocnej uważa się każdą pracę (włącznie z prowadzeniem pojazdu), która ma miejsce między północą, a godziną 7 rano. W tym czasie pracodawca może wybrać 4 godziny, w których ta pora będzie obowiązywać w jego przedsiębiorstwie.

  Przeglądając Kodeks Pracy trafimy na art. 1517 w myśl którego godziny nocne obejmują 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Najczęściej w firmach ustalana jest ona w godzinach 22:00 – 6:00, chociaż pracodawca ma w tym względzie dowolność.

  Jeżeli zatem chociaż minuta pracy kierowcy przypada na wyznaczoną w firmie porę nocną to kierowcę tego obowiązuje w danym dniu limit 10 godzin pracy.

  Okresy rozliczeniowe

  Okres rozliczeniowy to czas określony w tygodniach lub miesiącach. Pozwala na efektywne planowanie pracy personelu.

  Co do zasady okres rozliczeniowy w firmie może wynosić :

 • miesiąc,

 • dwa miesiące,

 • trzy miesiące,

 • 4 miesiące, możliwy przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych jednak nie więcej niż do 4 miesięcy, ten system przeważnie jest stosowany dla przedsiębiorcy/kierowcy na samozatrudnieniu,

 • 6 miesięcy, można wprowadzić w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli w firmie takie instytucje nie występują, należy sięgnąć po porozumienie zawarte z wyłonionymi przedstawicielami pracowników.

 • 12 miesięcy, tą możliwość dokładnie opisuje art. 129 § 2, w skrócie jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy wtedy może zostać wydłużony okres rozliczeniowy.

 • Każdą zmianę okresu rozliczeniowego należy zgłosić do państwowej inspekcji pracy. O każdej zmianie pisemnie tez musi być poinformowany pracownik.

  Wydłużanie okresu rozliczeniowego jest korzystne dla pracodawcy. Weźmy np. prace kierowców zawodowych, w systemie np. 3-miesięcznym maja możliwość odebrania ponadwymiarowych godzin a zwłaszcza godzin przepracowanych w niedziele czy też święta. System trzymiesięcznego rozliczenia czasu pracy jest często wybierany w firmach transportowych. Dla pracodawcy jest on korzystniejszy.

  Przykładowe wyliczenie dodatków dla kierowcy

  3600zł = wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2800.00 zł + wynagrodzenie za dyżur w wysokości 800.00, bez innych ryczałtów.

   

   

  Formalności

  Kierowca może podjąć pracę na podstawie umowy o pracę w rożnym wymiarze etatowym.

  Innym rozwiązaniem jest podpisanie umowy zlecenie czy też umowy o współpracę, gdy kierowca ma swoją działalność gospodarczą.

  Kierowca musi mieć założoną teczkę osobowa z dokumentami, umowę oraz informację o warunkach zatrudnienia.

    

         Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców to skontaktuj się z nami.

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA