Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Licencja spedycyjna – czy...

Licencja spedycyjna – czy jest mi ona potrzebna? Jak ją uzyskać?

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematu licencji spedycyjnej. Poniżej odpowiemy na często nurtujące pytania: czym jest licencja spedycyjna, kto może się o nią ubiegać, jakie wymogi formalne i finansowe należy spełnić, aby ją uzyskać, czy można ją przekazać osobie trzeciej i kiedy wygasa.

Czym jest licencja spedytora?

Licencja spedycyjna, a właściwie licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, to podstawowy dokument, który uprawnia przedsiębiorcę do bycia kluczowym ogniwem łańcucha transportowego poprzez organizowanie całej procedury przewozów. Licencja ta wydawana jest na okres nie krótszy niż 2 lata oraz nie dłuższy niż 50 lat.

licencja spedycyjna

 

Czy spedytor musi mieć licencję?

Spedycja i transport to pojęcia ściśle związane z transportem drogowym i są ze sobą błędnie utożsamiane. Spedytor i przewoźnik mają zupełnie inny zakres obowiązków. Każda z tych funkcji wymaga posiadania stosownej licencji do prowadzenia konkretnej działalności.

Obowiązkami spedytora są na przykład: organizowanie transportu w przedsiębiorstwie, przygotowywanie wszelkich instrukcji dla przewoźników dotyczących warunków przewozu, organizowanie odprawy celnej, opracowanie najbardziej korzystnych tras przejazdów, dobór odpowiedniej floty, zawieranie umów z podwykonawcami, przygotowywanie dokumentacji całego procesu przewozu.

Z kolei głównym zadaniem przewoźnika jest przewóz towarów z punktu A do punktu B.

Zakres działalności firmy spedycyjnej jest o wiele szerszy niż firmy transportowej, jednakże funkcjonowanie spedytora bez współpracy z przewoźnikiem, który posiada licencję transportową, nie byłoby możliwe.

Kto może ubiegać się o licencję spedycyjną?

Licencję spedytora udziela się przedsiębiorcy, jeśli wobec osoby zarządzającej spółką komandytową, jawną lub wobec osoby prowadzącej działalność gospodarczą, lub członków organu zarządzającego osoby prawnej nie orzeczono: 

 • prawomocnego wyroku sądu za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, obrotowi gospodarczemu, mieniu, środowisku, wiarygodności dokumentów lub warunkom pracy i płacy albo innym mającym związek z wykonywaniem zawodu,

 • prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Dodatkowo co najmniej jedna z osób, które zarządzają firmą lub osoba zarządzająca w firmie transportem drogowym posiada certyfikat kompetencji zawodowych.

Licencję spedycyjną można uzyskać bez względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej, na przykład, może to być zarówno osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jak również właściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wymagane dokumenty do uzyskania licencji spedycyjnej

W celu ubiegania się o licencję spedycyjną, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów do organu wydającego licencję. Są to między innymi:

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),

 • dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej,

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu funkcji zarządzającego transportem drogowym w firmie.

Wniosek o udzielenie licencji powinien zawierać: określenie przedsiębiorcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeśli jest wymagany, numer NIP, określenie zakresu i rodzaju transportu drogowego oraz określenie czasu, na jaki licencja ma zostać udzielona.

Wymagania finansowe licencji spedytora

Warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest spełnienie posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej w kwocie 50 000 euro.

 Wymaganą sytuację finansową należy przedstawić organowi w postaci:

 • rocznego sprawozdania finansowego,

 • innych dokumentów potwierdzających: dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym lub w gotówce albo dostępnymi aktywami, własność nieruchomości, udzielenie poręczeń lub gwarancji bankowych, posiadanie akcji, udziałów bądź innych zbywalnych papierów wartościowych.

Należy pamiętać, że wartość euro przeliczana jest według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu 31 grudnia roku, który poprzedza rok oceniania sytuacji osoby ubiegającej się o licencję spedytora.

Ile kosztuje uzyskanie licencji spedycyjnej?

Do wniosku o udzielenie licencji spedycyjnej należy dołączyć dowód opłaty. Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu na jaki ma zostać wydana:

 • 800 zł – od 2 do 15 lat,

 • 900 zł –  od 15 do 30 lat,

 • 1000 zł  – od 30 do 50 lat.

Czas oczekiwania na licencję, to 1 miesiąc, jednak termin może zostać wydłużony do 2 miesięcy.

Gdzie złożyć wniosek o licencję spedycyjną?

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, organem właściwym uprawnionym do wydania licencji transportowej, jest organ samorządu terytorialnego.

Właściwy urząd dla danego przedsiębiorstwa, ustala się na podstawie siedziby firmy określonej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), lub w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie siedziby firmy określonej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Organami samorządu terytorialnego według siedziby przedsiębiorstwa są:

 • urząd miasta – w przypadku siedziby firmy w mieście na prawach powiatu,

 • starostwo powiatowe – w każdym innym przypadku.

Zgłaszanie zmian w licencji spedytora

Spedytor ma obowiązek do udzielenia informacji na piśmie bądź drogą elektroniczną o każdej zmianie istotnej dla warunków, na podstawie których uzyskał licencję. Będą to, na przykład, zmiana danych adresowych, zmiana nazwy, sytuacji finansowej, czy formy prawnej działalności.

Wszystkie te informacje należy zgłaszać do organu, który wydał licencję w terminie 28 dni od ich powstania. W przypadku, gdy zmiany dotyczą danych zawartych w treści licencji, należy wystąpić również z wnioskiem o zmiany treści licencji.

Czy licencję spedycyjną można przekazać osobie trzeciej?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o transporcie drogowym, licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią. Jest jednak wyjątek od tej zasady. Mianowicie, w drodze decyzji administracyjnej organ udzielający licencję może przenieść prawa do niej w przypadku:

 • połączenia,

 • podziału,

 • przekształcenia,

 • sprzedaży przedsiębiorstwa innej osobie posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Należy jednak pamiętać o tym, aby spełniać wymagania nałożone przez ustawę na osobę ubiegającą się o licencję spedycyjną.

Kiedy licencja spedycyjna wygasa?

Zgodnie z art. 16 ust. 2 wspominanej ustawy, licencja wygasa w razie:

 1. Upływu okresu, na który została udzielona,

 2. Zrzeczenia się jej,

 3. Śmierci posiadacza licencji,

 4. Likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona, chyba że zachodzą okoliczności z art. 13 o przeniesieniu uprawnień.

Czy można zawiesić firmę spedycyjną bez utraty licencji spedycyjnej?

Zgodnie z art. 14a Ustawy o transporcie drogowym, przewoźnik może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zawieszenie działalności wiąże się z obowiązkiem poinformowania organu, który wydał licencję, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia działalności.

W takiej sytuacji należy zwrócić do organu licencję. Jeśli okres zawieszenia działalności przekracza 3 miesiące, wówczas przedsiębiorcy przysługuje proporcjonalny zwrot kosztów poniesionych w wyniku uzyskania licencji. Na tydzień przed ustaniem zgłoszonego zawieszenia, organ, który wydał licencję, wyda uprawnionemu z urzędu jego licencję.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu całej dokumentacji – skontaktuj się z nami

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA