Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Aktualności
 3. Zmiana ustawy przyjęta przez...

Zmiana ustawy przyjęta przez Sejm

W dniu wczorajszym, tj. 26 stycznia, Sejm przyjął ostateczną wersję zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu udostępniamy do pobrania poniżej:

Zmiana ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców_26.01.2022

 

Najważniejsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym:

 1. zmiany dotyczące bazy eksploatacyjnej
 • musi znajdować się na terytorium Polski
 • jeśli baza wyposażona jest co najmniej w miejsca postojowe, to ich liczba musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • w przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym
 • w przypadku posiadania przez przewoźnika kilku baz eksploatacyjnych łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do dnia 1 stycznia 2023.

 1. zmiany dotyczące dokumentacji księgowej
 • przedsiębiorstwa transportowe posiadające siedzibę w Polsce muszą oryginały dokumentacji księgowej przechowywać na terytorium Polski
 1. zmiany dotyczące zarządzającego transportem
 • zarządzającemu transportem, którego uznano za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi, można przywrócić certyfikat kompetencji zawodowych po odbyciu trwającego co najmniej trzy miesiące szkolenia mającego na celu potwierdzenie kompetencji zawodowych lub po zdaniu egzaminu

 

Najważniejsze zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców:

 1. zmiana dotycząca pracy w porze nocnej
 • w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin między dwoma kolejnymi okresami dziennego odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku
 1. zmiany dotyczące delegacji
 • zlikwidowano delegacje dla kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe
 • pozostawiono obowiązek wypłacania delegacji dla kierowców wykonujących krajowe przewozy drogowe
 1. zmiany dotyczące obliczania podstawy do naliczenia składek i podatku dochodowego dla kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe
 • w zakresie ustalania podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych należy zastosować przepisy dotyczące osób zatrudnionych w kraju i przebywających czasowo za granicą
 • w zakresie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe należy zastosować przepisy dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA