Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page

FAQ

1. Czy karta kierowcy to jest to samo co karta do tachografu?

Wyróżniamy kilka rodzajów kart do tachografu, jedną z nich jest karta kierowcy. Karta kierowcy jest kartą imienną i służy do rejestracji czasu pracy kierowcy. Kartę kierowcy wyrabia się w PWPW – Polska Wytwórnia papierów wartościowych.

2. Czy można jeździć bez karty kierowcy?

Karta kierowcy jest obowiązkowa podczas przewozów zarobkowych w transporcie rzeczy pojazdami powyżej 3,5t oraz w przewozie osób pojazdami konstrukcyjnie lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą. Od 1 lipca 2026r. rejestracja czasu pracy będzie również obowiązkowa w transporcie międzynarodowym rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 2,5tony. Wyjątki zostały określone w art.3 Rozporządzenia 561/2006. Trzeba pamiętać również, że jazda bez karty kierowcy może zakończyć się czasową utratą uprawnień do prowadzenia pojazdu.

3. Kto musi mieć kartę przedsiębiorstwa?

Przepisy wprost nie definiują, że karta przedsiębiorstwa jest wymagana. W praktyce jednak tachograf w pojeździe powinien być zablokowany kartą przedsiębiorstwa więc należy przyjąć, że dotyczy wszystkich przedsiębiorców posiadających flotę pojazdów wyposażoną w urządzenie rejestrującą. Poza granicami kraju, firmy, które nie założyły blokady narażają się na sankcje podczas kontroli na drodze.

4. Kiedy jest przewóz bilateralny?

Przewóz bilateralny ma miejsce wtedy, gdy relacja załadunek-rozładunek występuje pomiędzy dwoma Państwami, z czego jednym z nich musi być Polska (przy założeniu, że firma ma działalność w Polsce).

Przewóz bilateralny na przykładzie:

– załadunek towaru na terenie Polski, rozładunek tego samego towaru na terenie Francji.

W drugą stronę przewóz bilateralny też będzie miał zastosowanie:

-załadunek towaru na terenie Francji, rozładunek tego samego towaru na terenie Polski. Wszystkie kraje trzecie które kierowca zalicza w trakcie przewozu bilateralnego są tranzytem (z paroma wyjątkami).

Wyjątki dotyczą tylko przewozów realizowanych przez pojazdy wyposażone w tachografy inteligentne drugiej generacji. Obowiązek montażu nastał od dnia 20.08.2023

5. Czy przewozy bilateralne są objęte pakietem mobilności?

Przewozy bilateralne nie są objęte pakietem mobilności. Przewozy bilateralne nie wymagają zgłaszania kierowców, z racji, że nie są oni pracownikami oddelegowanymi.

Przewozy bilateralne oraz tranzyty nie są formą oddelegowania kierowców, natomiast operacje kabotażowe + przerzuty między krajami innymi niż Polska (przypuszczalny kraj z siedzibą) podlegają pod oddelegowanie.

6. Co grozi za brak świadectwa kierowcy ?

Za brak świadectwa kierowcy są przygotowane kary przede wszystkim pieniężne.

Wysokość mandatu może się różnić w poszczególnych krajach wspólnoty Europejskiej.

Na ten moment jeśli chodzi o Polskie są to grzywny w wysokości pomiędzy 5000 zł, a 8000 zł.

Kontrolujący może też nałożyć karę nawet jeśli to świadectwo jest wyrobione ale kierowca nie posiada go w danym momencie przy sobie.

7. Czy kierowca może pracować 15h na dobę?

Tak, trzy razy pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi czas pracy kierowcy może zostać wydłużony do 15 godzin w danej dobie pracowniczej. Należy pamiętać, że czas doby pracowniczej startuje wraz z rozpoczęciem okresu pracy po wymaganym dziennym okresie odpoczynku.

8. Jakie przepisy prawne regulują czas pracy kierowców ?

Są różne akty prawne, które regulują czas pracy kierowców.

W Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz państwach będącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym czas pracy kierowców podczas przewozów drogowych reguluje Rozporządzenie 561 z 2006r.

Podczas międzynarodowych przewozów drogowych w części poza obszarami Unii Europejskiej stosuje się Konwencję AETR (normy czasu pracy jak w 561)

W Polsce czas pracy reguluje również Ustawa o czasie pracy kierowców.

9. Co grozi za brak ewidencji czasu pracy ?

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników jest zobowiązane do prowadzenia ewidencji. W przypadku braku prowadzenia takiej dokumentacji Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć karę grzywny w wysokości od 1000 zł do 30000 zł.

10. Co liczy się do czasu pracy kierowcy:

Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego takie jak: prowadzenie pojazdu, załadunek, rozładunek lub nadzór nad tymi zadaniami. pomoc osobą wsiadającym i wysiadającym (transport osób) , czynności spedycyjne, obsługę codzienną pojazdów i przyczep, formalności administracyjne oraz inne działania podejmowane w celu wykonania zadania służbowego.

Do czasu pracy kierowcy zaliczamy również przerwę 15min wynikająca, gdy praca kierowcy wynosi minimum 6h.

11. Ile przerwy ma kierowca pojazdu ciężarowego?

Przerwy w prowadzeniu pojazdu ciężarowego zależy od czasu prowadzenia pojazdu. Po każdych 4,5 godziny jazdy należy wykonać obowiązkową przerwę nie krótszą niż 45min. Przerwa może zostać podzielona na okresy nie krótsze niż 15min i 30min (obowiązkowo w tej kolejności) w okresie 4,5 godzinach jazdy. Należy pamiętać, że po wspomnianych przerwach należy na nowo naliczyć okres 4,5h jazdy w celu odbycia kolejnej obowiązkowej przerwy.

12. Ile wynosi dzienny czas pracy kierowcy?

Dzienny czas pracy zgodnie z normami określonymi w Rozporządzeniu 561 to 13h od momentu rozpoczęcia pracy. Dopuszczalne jest wydłużenie czasu pracy do 15h dwa razy pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi.

13. Jak często należy pobierać dane z karty kierowcy i z tachografu?

Dane z karty kierowcy muszą być pobrane nie rzadziej niż 28dni kalendarzowych. Należy pamiętać, że odczyt należy zrobić również przed odesłaniem karty do PWPW np. w momencie upływu terminu ważności karty kierowcy.

Dane z tachografu cyfrowego należy pobierać nie rzadziej niż 90dni kalendarzowych. Pobieramy również dane w momencie wymiany tachografu (obowiązek serwisu tachografów), jeśli odczyt jest niemożliwy z uwagi na wadę urządzenia serwis wystawia odpowiedni dokument

14. Kogo dotyczy zgłoszenie delegowania IMI?

Zgłoszenie delegowania IMI dotyczy kierowców, którzy są oddelegowanie do wykonywania przewozów kabotażowych oraz przewozów typu cross trade (operacje międzynarodowe wyłączając transport bilateralny) na terenie Unii Europejskiej.

15. Jakie są godziny pracy kierowcy?

Kierowca może wykonywać pracę w ciągu 24h. Są oczywiście odrębne przepisy które regulują normy czasu pracy m.in. maksymalną ilość nadgodzin w roku kalendarzowym, pracę w porze nocnej, odpoczynki dzienne, wymagane przerwy itp.

16. Jak opisać wydruk z tachografu?

Za każdym razem, gdy kierowca odstępuje od norm określonych w przepisach ma obowiązek wykonać wydruk. Wydruk powinien być zrobiony przed powstaniem naruszenia bądź bezpośrednio po jego powstaniu. Na wydruku kierowca podaje przyczynę odstępstwa powołując się na odpowiedni artykuł oraz składa podpis. W momencie wadliwego działania tachografu kierowca wykonuje wydruk przed rozpoczęciem dziennego okresu prowadzenia oraz po zakończonym dziennym okresie prowadzenia. Wydruk powinien zawierać informacje dotyczące okresów, które nie były rejestrowane poprawnie. Wydruk po 28 dniach powinien zostać przekazany do biura pracodawcy.

17. Czy właściciel może wrzucać diety w koszty?

Tak. Właściciel firmy może zaliczyć w koszty rozliczone diety podczas wyjazdu służbowego. W przypadku przedsiębiorcy za nocleg powinien zostać przedstawiony rachunek, więc nie możemy przyjąć żadnego ryczałtu.

18. Czy można otrzymać mandat za przeładowanie busa?

Aktualne przepisy jednoznacznie określają, że żaden ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej/ładowności pojazdu. Wysokość kary zależeć będzie od wielkości przeważenia w udziale procentowym co do masy ładunku. W momencie przeładowania narażamy się na karę grzywny w wysokości do 3000tys. złotych. Należy również pamiętać, że zostaną doliczone punkty karne na koncie kierowcy.

19. Co jest zgłaszane w systemie IMI?

Od 2 lutego 2022 roku w systemie IMI zgłaszamy kierowców, którzy wykonują kabotaże oraz przewozy międzynarodowe (cross-trade). Jest to ujednolicony system, na którym można zgłaszać kierowców we wszystkich krajach UE.

20. Co to jest system IMI?

IMI to System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym. System ten w bezpieczny i wygodny sposób pozwala na wymianę pomiędzy organami administracji publicznej na poziomie krajowym a instytucjami UE.

21. Czy dokument zgłoszenia IMI musi być w pojeździe?

Kierowca wyjeżdżający za granicę musi mieć ze sobą zgłoszenie delegowania. Ma jednak możliwość posiadania zgłoszenia w wersji papierowej lub elektronicznej. Właściciel może wysłać kierowcy zgłoszenie drogą elektroniczną, tak aby był widoczny kod QR.

22. Jak służby kontrolne sprawdzają zgłoszenie IMI?

Każde wygenerowane zgłoszenie w systemie IMI posiada odrębny kod QR. Pozwala on służbom podczas kontroli sprawdzić zgłoszenie.

23. Kiedy zgłaszać do IMI?

Kierowca, który będzie wykonywać na terenie państw UE kabotaże lub przewozy międzynarodowe musi zostać zgłoszony w systemie IMI. Przewozy bilateralne (dwustronne) oraz tranzyty są wyłączone z obowiązku zgłaszania kierowców w systemie.

24. W jakich krajach obowiązuje system IMI?

W IMI zgłosić można kierowcę na wszystkie kraje UE oraz dodatkowo Wielką Brytanię, jeśli kierowca wykonuje na terenie tego państwa kabotaże.

25. Czy założenie konta IMI jest darmowe?

Zakładanie konta na IMI jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami. System sam generuje login EU i wysyła na adres email link aktywacyjny, który aktywuje konto w systemie.

26. Na jaki okres można zrobić zgłoszenie IMI?

Zgłoszenie kierowcy może trwać najkrócej jeden dzień, a maksymalny okres zgłoszenia kierowcy na IMI to okres 6 miesięcy – 1 dzień. System podczas wykonywania zgłoszeń sam podpowiada do kiedy wybrać można maksymalny okres zgłoszenia.

27. Kogo obowiązuje IMI?

IMI obowiązuje każdą osobę, która wykonuje kabotaże oraz przewozy cross-trade na terenie UE. Zgłaszamy więc kierowców, którzy są zatrudnieni w firmie na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy też kierowców będących na samozatrudnieniu, świadczących usługi dla danej firmy. Właściciele przedsiębiorstw są zwolnieni z obowiązku IMI.

28. Czy kierowca musi mieć kopię badań lekarskich w pojeździe?

Zaleca się, aby kierowca busa posiadał przy sobie kopię badań, ze względu na różne podejście służb kontrolujących.

29. Czy w teczce kierowcy musi być dokument z badań kierowcy?

Kierowca zawodowy powinien posiadać uzupełnioną teczkę z dokumentacją pracowniczą , w tym również świadectwo kierowcy oraz komplet badań.

30. Czy kierowca musi zrobić dodatkowe badania , czy wystarczą te do prawo jazdy?

Badania, które wykonuje się kierowcom zawodowym to: okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne, psychologiczne oraz ogólne.

31. Co to jest SIPSI?

SIPSI to francuski system, na którym zgłaszamy kierowców, wykonujących załadunki bądź rozładunki na terenie Francji. Zgłoszenie kierowcy na SIPSI powinno zostać wykonane przed rozpoczęciem wjazdu kierowcy na Francję.

32. Kogo obowiązuje system SIPSI?

Obowiązek złożenia deklaracji SIPSI spoczywa na pracodawcy zagranicznym, który oddelegowuje pracowników do Francji w celu świadczenia usług na rzecz podmiotu zlokalizowanego w tym kraju. System SIPSI obowiązuje kierowców jedynie pojazdów do 3,5t. Kierowcy pojazdów powyżej 3,5t, którzy wykonują kabotaże bądź przewozy międzynarodowe na terenie Francji powinni zostać zgłoszeni w systemie IMI. Przewozy tranzytowe są wyłączone z obowiązku zgłaszania w systemie SIPSI. Monterzy wyjeżdżający na targi do Francji również zobowiązani są do posiadania zgłoszenia w systemie SIPSI. Istnieją podmioty, które zwolnione są z wypełniania zgłoszeń SIPSI, są to: artyści, naukowcy, sportowcy oraz stażyści, których działalność niezwiązana jest ze świadczeniem usług.

33. SIPSI, a IMI? Do jakiego systemu zgłosić kierowcę busa?

Kierowcę busa najlepiej zgłosić i w systemie IMI, i w systemie SIPSI. Pozwoli to podczas kontroli uniknąć kar.

34. Czy kierowca musi mieć przy sobie podczas kontroli na Francji?

Dokumenty, które muszą bezwzględnie znajdować się w pojeździe podczas pobytu we Francji: wygenerowane zgłoszenie z systemu SIPSI w wersji papierowej, A1 z ZUS (lub wniosek złożony do ZUS-u w celu uzyskania druku A1 potwierdzony pieczęcią ZUS) oraz tłumaczenie umowy na j. francuski.

35. Jaki jest mandat za brak zgłoszenia w systemie SIPSI?

Mandat za brak zgłoszenia w systemie SIPSI wynosi 750 euro, za brak wyznaczonego reprezentanta i kompletnej dokumentacji – 4000 euro.

36. Czy właściciel firmy realizujący przewozy musi być zgłoszony w systemie IMI?

Właściciel firmy jest zwolniony z obowiązku zgłoszenia na IMI. Powinien on posiadać przy sobie wypis z CEIDG bądź z KRS, poświadczający, że jest właścicielem firmy.

37. Kto zgłasza do IMI kierowców na B2B?

Kierowców na samozatrudnieniu zgłasza firma, w której kierowca wykonuje przerzuty.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA