Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego

„Do 50% Rabatu za polecenie”

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Trans Expert (dalej „Programem”)

DEFINICJE
1) Organizator – TE2 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bydgoskich Przemysłowców 29, 85-862 Bydgoszcz, NIP 9532637091.
2) Uczestnik – Podmiot gospodarczy będący klientem działu rozliczeń,
3) Firma – Podmiot gospodarczy nie będący klientem działu rozliczeń,
4) Umowa – Umowa współpracy podpisana z Uczestnikiem lub Firmą, a Organizatorem na daną kwotę umowną
5) RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
1) Uczestnikiem Programu Lojalnościowego mogą być jedynie Firmy będące klientem Organizatora
2) Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym ma charakter dobrowolny.
3) Warunkiem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest skorzystanie z usług oferowanych przez Organizatora.
4). Organizator uprawniony jest do weryfikacji Uczestnika zgłaszającego się do Programu Lojalnościowego
5) Każdy Uczestnik może w sposób nieokreślony korzystać z Programu

ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
Za każdorazowe polecenie Firmy która podpisze Umowę z Organizatorem Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystanie z Programu polegający udzieleniu rabatu na usługi Organizatora

Warunki Rabatu:
– Rabat może być jednorazowy do 50% przy następnej wystawionej fakturze.
– Rabat nie może być wyższy niż Umowa podpisana z Firmą.
– Odstępstwo: W przypadku podpisania umowy o wyższej wartości niż Umowa z Uczestnikiem udziela się dwóch Rabatów na dwie najbliższe faktury, gdzie suma rabatów nie może być wyższa niż wartość Umowy podpisanej z Firmą
– Rabat nie może być wymieniany na bony pieniężne
– Rabat nie obejmuje dwóch przedsiębiorstw w obrębie jednego gospodarstwa domowego
– Rabat nie dotyczy przedsiębiorstw, które łączy przynajmniej jedna osoba fizyczna będąca w zarządzie 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1) Administratorem danych osobowych Uczestników i Firm jest Organizator.
2) Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
3) Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Programu.
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Uczestnik może w każdej chwili zażądać ich usunięcia, przy czym usunięcie danych osobowych jest jednoznaczne z zakończeniem udziału w Programie.
6) Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1) Uczestnik uprawniony jest do Reklamacji działania Programu
2) Reklamacje wynikające z naruszenia Regulaminu należy zgłaszać osobiście w siedzibie Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: sprzedaz@transexpert.pl w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i wskazując przyczynę reklamacji.
3) Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Organizator w terminie tym poinformuje Uczestnika o terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może być późniejszy niż 30 dni od otrzymania zgłoszenia.
5) O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik poinformowany zostanie drogą mailową, na wskazany adres e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony, do czasu jego zakończenia przez Organizatora.
2) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w szczególności w celu dostosowania Regulaminu do ulegającego zmianom stanu prawnego.
3) Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu Lojalnościowego oraz zmiany Regulaminu Programu.
4) Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdej chwili.
5) Regulamin dostępny jest dla Uczestników pod adresem www.transexpert.pl

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA