Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Jak założyć firmę transportową?

Jak założyć firmę transportową?

Jak założyć firmę transportową?

W tym artykule dowiesz się jak założyć firmę transportową, a w szczególności jakich formalności trzeba dopełnić. Poinformujemy Cię  jakie warunki spełnić, aby wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego stało się możliwe. Znajdziesz tu informację m.in jak zdobyć kwalifikacje do zawodu przewoźnika drogowego, ile mniej-więcej kosztuje założenie firmy transportowej. Dowiesz się co jest potrzebne do uzyskania licencji.

Wykonywanie transportu drogowego – dopuszczalne formy prowadzenia działalności

Pierwszym podstawowym krokiem jest wybór formy prawnej zakładanej firmy. Działalność gospodarcza może przybrać różne formy prawne takie, jak:

a) jednoosobowa działalność gospodarcza/jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

b) spółka cywilna

c) spółki prawa handlowego:

 • spółka jawna,

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółka akcyjna.

Jednoosobowa działalność gospodarcza w transporcie drogowym

Jednoosobowa działalność gospodarczą jest zakładana w oparciu o wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Wybierając tą formę prawną, osoba prowadząca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe. Z drugiej strony całość zysku przypada tylko właścicielowi i to on jest podatnikiem podatku VAT i podatku dochodowego.

Spółka cywilna w transporcie drogowym

W przypadku spółki cywilnej, niezbędne jest przygotowanie umowy, na podstawie której spółka będzie mogła działać. Jej wspólnicy podlegają wpisowi do CEIDG, mogą wybrać formy opodatkowania (skalę podatkową), podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Spółka jawna w transporcie drogowym

Spółka jawna jest spółką osobową, co oznacza, że to osoby fizyczne są jej wspólnikami. Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a nie tylko wkładem w spółkę.  Jest to forma działalności gospodarczej, która jest stosunkowo prosta i łatwa do utworzenia. Jednocześnie wymaga dużego zaangażowania ze strony wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w transporcie drogowym

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma spółki , w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania tylko do wysokości wniesionego przez siebie kapitału. Sp. z o.o. wymaga ustanowienia kapitału zakładowego, który wynosi minimum 5 000 zł. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają równe prawa i obowiązki, a decyzje podejmowane są na zasadzie większości głosów.

Spółka akcyjna w transporcie drogowym

Spółka akcyjna (S.A.) to również spółka kapitałowa, w której udziały w kapitale reprezentowane są przez akcje. Wspólnicy, którzy posiadają akcje to akcjonariuszami. Spółka akcyjna wymaga ustanowienia wysokiego kapitału zakładowego, który wynosi minimum 100 000 zł. Wspólnicy spółki akcyjnej mają równe prawa, a decyzje podejmowane są na zasadzie większości głosów.

Jaki numer PKD wybrać we firmie transportowej?

Kolejnym krokiem jest wskazanie numeru PKD, czyli kodu, który najlepiej opisuje działalność, którą zamierzasz prowadzić. Kod PKD podaje się podczas rejestrowania firmy za równo w CEiDG jak i w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Przykładowe numery PKD związane z transportem to:

a) 49.41.Z – transport drogowy towarów.

b) 52.29.C – działalność pozostałych agencji transportowych (pośrednictwo przy przewozie rzeczy)

c) 52.24.A – przeładunek towarów w portach morskich

d) 52.24.B – przeładunek towarów w portach śródlądowych

e) 52.24.C – przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.

Jaka jest najlepsza forma opodatkowania dla firmy transportowej?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najlepsza forma opodatkowania dla prowadzenia firmy transportowej zależy od wielu czynników.  Jest to przede wszystkim rodzaj działalności, wielkość firmy, planowane inwestycje i wiele innych. W Polsce firmy transportowe zazwyczaj wybierają jedną z dwóch form opodatkowania . Pierwsza z nich to opodatkowanie podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanychm, druga to opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Opodatkowanie ryczałtowe w firmie transportowej

Opodatkowanie na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to forma uproszczonego opodatkowania. Polega ona na opodatkowaniu dochodów firmy w oparciu o określony ryczałt, który zależy od rodzaju prowadzonej formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku firm transportowych, ryczałt wynosi 2% od przychodów.

Ta forma opodatkowania ma wiele zalet, takich jak łatwość i prostotę w prowadzeniu księgowości oraz brak konieczności składania rocznych deklaracji podatkowych. W przypadku większych firm transportowych, opodatkowanie na podstawie ryczałtu może nie być korzystne. Skutkować może wyższymi kosztami podatkowymi w porównaniu z opodatkowaniem na zasadach ogólnych.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych w firmie transportowej

Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na opodatkowaniu dochodów firmy w oparciu o ogólne zasady podatkowe, takie jak podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) lub podatek od towarów i usług (VAT).

Ta forma opodatkowania jest bardziej skomplikowana w prowadzeniu księgowości, ale może być korzystniejsza dla większych firm transportowych, które mają większe koszty i mogą skorzystać z różnych odliczeń podatkowych i ulg.

Opodatkowanie liniowe w firmie transportowej

Jeśli chodzi o podatek liniowy, osiągnięte dochody są opodatkowane 19% stawką podatkową. Niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu stawka podatku jest zawsze taka sama.

Formę opodatkowania dla firmy transportowej należy wybrać  po przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji finansowej  firmy oraz po kontakcie z konsultantem.

Składki ZUS we firmie transportowej

Składki zakładu ubezpieczeń społecznych dla firmy transportowej zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj prowadzonej działalności, liczba zatrudnionych pracowników, wysokość wynagrodzeń.  Ponadto, dla firm transportowych mogą obowiązywać specjalne stawki składek ZUS, np. w przypadku zatrudnienia kierowców zawodowych. W takim przypadku stawki składek mogą być wyższe lub niższe, w zależności od specyfiki działalności firmy.

Warto pamiętać, że składki ZUS liczy się od podstawy wymiaru, czyli od wynagrodzenia brutto pracowników. Wysokość składek może się różnić w zależności od ilości zatrudnionych pracowników, wysokości wynagrodzeń, formy opodatkowania, itp. Ostateczna wysokość składek ZUS dla firmy transportowej będzie zależała od indywidualnej sytuacji firmy, dlatego warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub specjalistą z zakresu rachunkowości w celu uzyskania dokładnych informacji.

Siedziba firmy transportowej

Przyszły przedsiębiorca musi posiadać stałą i rzeczywistą siedzibę. Stała siedziba firmy to adres pod którym własna firma transportowa jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, a także miejsce, w którym prowadzona jest jej działalność gospodarcza. Zgodnie z polskim prawem, każda firma zobowiązana jest do posiadania stałej siedziby i jej adresu musi być podany w umowie spółki oraz w rejestrze przedsiębiorców.

Baza eksploatacyjna firmy transportowej

Przedsiębiorca musi posiadać także bazę eksploatacyjną, czyli miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

 • miejsce postojowe dla 1/3  pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,

 • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,

 • miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

 
baza eksploatacyjna

 

Certyfikat kompetencji zawodowych

CKZ jest to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Aby go zdobyć, należy podejść do egzaminu przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną przy Instytucie Transportu Samochodowego (ITS). Są dostępne również szkolenia przygotowawcze do egzaminu – poznaj naszą ofertę.

Bez certyfikatu, nie jest możliwe otrzymanie zezwoleń ani licencji uprawniającej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Właściciel firmy transportowej nie ma obowiązku posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, ale musi go mieć przynajmniej jedna z osób fizycznych zarządzających transportem.

użyczenie certyfikatu

 

Jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Podstawowe wymagania

Oprócz certyfikatu kompetencji zawodowych, który jest niezbędny do otrzymania zezwolenia, przedsiębiorca musi spełnić następujące wymagania:

1. Dobra reputacja – przedsiębiorca nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne z zakresu prawa karnego skarbowego oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów czy ochronie środowiska. Przyszły właściciel firmy nie może również mieć zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Kogo dotyczy warunek dobrej reputacji?

 • przewoźnika drogowego;

 • osób zarządzających firmą;

 • zarządzającego transportem;

 • osoby zarządzającej transportem w imieniu przewoźnika na podstawie umowy (dotyczy mikro przedsiębiorców).

 

warunki do licencji transportowej

Dodatkowo, w zależności od rodzaju zakładanej działalności gospodarczej, skazani prawomocnym wyrokiem sądu za określone przestępstwa umyślne nie mogą być:

 • członkowie organu zarządzającego spółką

 • osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą.

2. Posiadanie stałej i rzeczywistej siedziby w jednym z państw członkowskich.

3. Przedsiębiorca musi posiadać odpowiednią zdolność finansową – można ją udokumentować poprzez: roczne sprawozdanie finansowe, gwarancję bankową, ubezpieczeniem, w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej. Ważne będzie również posiadanie minimalnych środków, aby założyć firmę transportową:

 • 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy;

 • 5000 euro na każdy dodatkowy pojazd lub zespół pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony;

 • 900 euro na każdy dodatkowy pojazd powyżej 2,5 tony, ale poniżej 3,5 tony.

4. Posiadanie wymaganych kompetencji zawodowych (wspomnianego wcześniej certyfikatu kompetencji zawodowych).

 

Dodatkowe obowiązki przedsiębiorcy

Ponadto przedsiębiorca powinien:

 • organizować przewozy flotą pojazdów w taki sposób, aby pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorca i które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wracały do jednej z baz eksploatacyjnych w tym państwie członkowskim nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia;

 • posiadać zarejestrowaną spółkę prawa handlowego;

 • podlegać podatkowi od dochodów;

 • dysponować co najmniej jednym pojazdem, który został zarejestrowany lub wprowadzony do ruchu i dopuszczony do użytkowania, niezależnie od tego, czy jest właścicielem tego pojazdu czy użytkownikiem z innego tytułu, np. na podstawie umowy najmu z opcją zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu;

 • w sposób rzeczywisty i ciągły prowadzić działania administracyjne i handlowe przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i urządzeń w lokalach;

 • na bieżąco i w sposób regularny dysponować liczbą pojazdów i kierowcami umiejscowionymi zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej w tym państwie członkowskim, proporcjonalnie do wielkości wykonywanych przez przedsiębiorcę przewozów.

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego kosztuje 1000 zł.

Uzyskanie licencji transportowej

Aby firma mogła legalnie przewozić osoby lub towary na terenie UE, należy również uzyskać licencję transportową (wspólnotową). 

O wydanie licencji na transport krajowy należy ubiegać się w starostwie powiatowym. Natomiast, aby prowadzić firmę skupioną również na transporcie międzynarodowym należy zgłosić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Sprawozdania roczne w firmie transportowej

Firma transportowa, podobnie jak każde inne przedsiębiorstwo transportowe, zobowiązana jest do składania określonych sprawozdań rocznych. Poniżej kilka najważniejszych z nich:

a)  finansowe – dokument, w którym firma przedstawia informacje dotyczące swojej sytuacji finansowej, w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe, takie jak raport o wartości firmy.

b) z działalności – dokument, który zawiera informacje na temat działalności firmy w poprzednim roku, w tym informacje o planach rozwoju, zmianach w organizacji, strategii, projektach itp.

c)  z wypadków drogowych – dokument, który przedstawia informacje o wypadkach drogowych, do których doszło w trakcie wykonywania przewozów przez firmę transportową.

d) ochrony środowiska – dokument, który opisuje wpływ działalności firmy na środowisko naturalne, w tym zużycie paliwa, emisję gazów cieplarnianych, emisję hałasu, zużycie wody itp.

e)  stanie technicznym pojazdów – dokument, w którym przedstawione są informacje na temat stanu technicznego pojazdów należących do firmy, w tym informacje o przeglądach, naprawach, wymianie części, itp.

f)  o czasie pracy kierowców [odnośnik do artykułu na temat czasu pracy kierowcy] – dokument, w którym przedstawione są informacje na temat czasu pracy kierowców w firmie transportowej, w tym liczba przepracowanych godzin, liczba dni wolnych, itp. Sprawdź nasze oferty rozliczania czasu pracy kierowców.

Dokumenty  są wymagane przez polskie prawo i mają na celu kontrolowanie działalności przedsiębiorstw, ochronę interesów pracowników oraz klientów.

Co to jest obrót gospodarczy w branży transportowej?

Obrót gospodarczy w przedsiębiorstwie transportowym to zbiór czynności związanych z kupnem i sprzedażą towarów oraz świadczeniem usług transportowych.

W przypadku przedsiębiorstwa transportowego, obrót gospodarczy obejmuje nie tylko transport towarów. Jest to   także magazynowanie, załadunek i rozładunek, ubezpieczenie przesyłek, a także doradztwo i usługi spedycyjne.

Na obrót gospodarczy  wpływ może mieć przez wiele czynników, takich jak koszty paliwa, pracy, podatki, kursy walut oraz rynek konkurencyjny. Aby zwiększyć obrót gospodarczy i poprawić efektywność działania przedsiębiorstwa transportowego. Do tego konieczny jest odpowiedni marketing firmy transportowej, dbanie o jakość usług oraz optymalizacja kosztów i procesów logistycznych.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA