Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Karta pobytu dla cudzoziemca

Karta pobytu dla cudzoziemca

W tym artykule dowiesz się czym jest karta pobytu oraz jakie są jej rodzaje , gdzie można złożyć wniosek oraz jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku. Poinformujemy Cię co należy zrobić w trakcie zmiany pracodawcy przy dotychczasowej karcie pobytu. Dowiesz się, czy można odwołać się od decyzji wydanej przez UW, a także co zrobić w przypadku zgubienia karty oraz wymiany karty pobytu.

 

Czym jest karta pobytu?

 

Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym przez Urząd Wojewódzki zgodnie z adresem zamieszkania cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce.

W okresie ważności karty pobytu, potwierdzana jest tożsamość cudzoziemca oraz identyfikacja posiadacza podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnia, wraz z paszportem, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Dokument karta pobytu uprawnia do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

 

Rodzaje kart pobytu, które są wydawane po otrzymaniu zezwolenia na pobyt

                                                                                                                                                                                                                                       

 

· zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę (wydawany po 3 miesiącach pobytu w Polsce (w przypadku obywateli Ukrainy, którym został nadany Pesel ze statutem UKR po 9 miesiącach) i wydawany na okres od 3 miesięcy do 3 lat;

· zezwolenie na pobyt stały decyzja o wydaniu zezwolenia na pobyt stały jest wydawana bezterminowo. Natomiast karta pobytu jest ważna przez 10 lat, co oznacza, że co 10 lat należy wymienić kartę. Nie ma natomiast obowiązku ponownego składania wniosku o wydanie zezwolenia i ponownego przechodzenia przez proces jego uzyskania;

·  zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest przeznaczone dla cudzoziemców, którzy przebywają  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie oraz nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia na pobyt;

· zgoda na pobyt ze względów humanitarnych  wydawana jest na okres 5 lat przez Komendanta Straży Granicznej;

· ochrona międzynarodowa  wydawana na okres 2 lat zgodnie z Ustawą Genewską.

 

Kto może się starać o kartę pobytu i jak ją wyrobić?

Cudzoziemiec, który posiada ważny dokument podróży planujący pobyt więcej niż 3 miesiące w Polsce. Wniosek może złożyć maksymalnie w ostatnim dniu ważności paszportu.

 

Co należy przygotować do wniosku?

– wypełniony aktualny formularz wniosku na pobyt czasowy dostępny na stronie Urzędu Wojewódzkiego;

– cudzoziemiec, który stara się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub też zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej- dołącza do niego wypełniony przez podmiot powierzający mu wykonywanie pracy załącznik nr 1. (dostępny na stronie Urzędu Wojewódzkiego);

– ubiegając się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,  załącznik nr 2.;

– cztery aktualne fotografie spełniające następujące wymagania:

 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • o wymiarach 35 mm x 45 mm;

 • wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

 • przedstawiają wizerunek twarzy umieszczonego od wierzchołka głowy do górnej części barków. Ważne, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej. Osoba patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 • przedstawiają wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

 

Ważne: Cudzoziemiec, który nosi nakrycie głowy zgodnie ze swoją religią, może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą w nakryciu głowy. W takim przypadku należy do wniosku dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

– Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 

–  w przypadku zdecydowanie się na pomoc innej osoby należy złożyć oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa oraz potwierdzenie opłaty,

– informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z tego obowiązku, chyba że wykonuje pracę na rzecz danego pracodawcy to jest zwolniony z takiego obowiązku, w przypadku pracy powyżej 3 miesięcy nie jest wymagany taki dokument,

– dokumenty    potwierdzające     posiadanie     ubezpieczenia   zdrowotnego, czyli dokument ZUS ZUA,

– dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnianie innych warunków, które są wymagane,

-kopia umowy o pracę,

– oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy,

– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydawane w Urzędzie Skarbowym zgodnym z miejscem zamieszkania.

 

Ile należy zapłacić?

                                                                                                                                                                                                                                     

Zgodnie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. poz. 1583).

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę- 440 zł

 • Wydanie karty pobytu wydawana po otrzymaniu decyzji wojewody 100 zł

 • Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach 21 zł

 • Pełnomocnictwo 17 zł

   

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami:

 • w Urzędzie Wojewódzkim zgodnie z miejscem zamieszkania;

 • wojewody mazowieckiego w przypadku, gdy specyfika pracy cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania.

 

Czas oczekiwania

Bezpłatny wektor ilustracja zegara
                                                                              

 

Zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę jest wydawane w terminie 60 dni od dnia skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów oraz pobrania odcisków linii papilarnych. Natomiast po otrzymaniu decyzji wojewody należy złożyć wniosek o wydanie karty pobytu czasowego (czas oczekiwania do 30 dni ).

 

Zmiana pracodawcy

W przypadku złożonego wniosku, upływającego okresu ważności karty pobytu oraz zmiany pracodawcy;  cudzoziemiec jest zobowiązany do poinformowania UW.

W sytuacji, kiedy wnioskodawca czeka na zezwolenia należy złożyć Załącznik nr 1 uzupełniony i wypełniony przez nowego pracodawcę.

 

Odwołanie od decyzji

Jeśli wojewoda wydał decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na pracę, można się od niej odwołać. Odwołanie należy złożyć do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. W terminie do 14 dni od dnia odbioru decyzji.

 

Wymiana karty pobytu

Kartę pobytu należy wymienić,  w przypadku gdy :

 • zmianie uległy dane zamieszczone w karcie;

 • zmianie uległ wygląd właściciela karty, co utrudnia ustalenie jego tożsamości;

 • karta została uszkodzona;

 • karta została utracona (np. skradziono ją).

Wniosek o wymianę karty pobytu należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.

Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu , obowiązek zgłosić ten fakt w terminie do 3 dni od dnia jej utraty (np. zagubienia, kradzieży) do Urzędu Wojewódzkiego, który ją wydał. Cudzoziemiec, który zawiadomił o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu wydawane jest nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające zaistniałą sytuację. Zaświadczenie to może być wymagane w przypadku przeprowadzenia kontroli legalności cudzoziemca w Polsce. Dlatego należy pamiętać, aby mieć oryginał lub kopię zaświadczenia przy sobie. Gdy cudzoziemiec odzyska utraconą kartę pobytu, ma obowiązek zawiadomić o tym wojewodę w terminie do 3 dni od dnia jej odzyskania.  Jeżeli cudzoziemiec otrzymał kolejny dokument wydany w miejsce utraconego, musi jak najszybciej zwrócić odzyskany dokument do Urzędu Wojewódzkiego.

 

Ważne!

 Niedopełnienie powyższych obowiązków grozi grzywną. Nowa karta pobytu powinien otrzymać cudzoziemca w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o wymianę karty. Jeśli Urząd Wojewódzki nie będzie w stanie wydać dokumentu w tym terminie, powiadomi o tym podając przyczyny opóźnienia oraz wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy z wyrobienie karty pobytu skontaktuj się z nami !

Źródła obrazków:

 1. https://www.cntraveler.com/story/us-passport-changes-are-coming-in-2018
 2. https://toberent.com/blog/zameldowanie-obcokrajowca-na-pobyt-czasowy-w-wynajmowanym-mieszkaniu/
 3. http://vakancja.pl/aktualnosc/3807/Karta-Pobytu
 4. https://strefabiznesu.pl/polacy-chca-likwidacji-podatku-od-zyskow-kapitalowych-ministerstwo-finansow-odpowiada-chodzi-o-tzw-podatek-belki/ar/c3-16606257
 5. Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA