Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Szkolenia okresowe kierowców zawodowych

Szkolenia okresowe kierowców zawodowych

W wielu krajach istnieją przepisy, które wymagają od kierowców regularnego uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach w celu aktualizacji ich umiejętności. Zwiększenia świadomości na temat nowych przepisów i technologii drogowych oraz poprawy ogólnej jakości obsługi pojazdu.

Szkolenie okresowe dla kierowców powinno być dostosowane do lokalnych przepisów i warunków ruchu drogowego. Warto podkreślić, że regularne aktualizacje wiedzy i umiejętności kierowców są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

Czy wymagane są badania lekarskie? Czy można w sposób online ukończyć szkolenie okresowe?

 

Czym jest szkolenie okresowe kierowców?

Szkolenia okresowe kierowców cykliczne są obligatoryjnymi kursami, po których ukończeniu otrzymuje się certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych. W szkoleniach tych muszą brać wszyscy kierowcy, którzy prowadzą transport drogowy ładunków lub pasażerów. Aktywny udział w tego typu szkoleniach umożliwia kierowcom przedłużenie ważności prawa jazdy kategorii C lub D.

Od tej daty każda osoba, planująca uczestnictwo w szkoleniu okresowym dla kierowców, musi najpierw uzyskać Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ). Aby stworzyć ten profil, konieczne jest złożenie wniosku w lokalnym Wydziale Komunikacji, przedstawienie orzeczenia psychologicznego oraz lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Dodatkowo wymagane będą kolorowe zdjęcie, dokument tożsamości oraz prawo jazdy. Kolejnym krokiem jest przekazanie PKZ do wybranego ośrodka szkolenia okresowego kierowców zawodowych.

 

Czym jest profil kierowcy zawodowego (PKZ)?

Jest to dokument przechowywany i regularnie aktualizowany w systemie teleinformatycznym. Zawiera informacje dotyczące wcześniej wspomnianych badań lekarskich oraz posiadanych przez kierowcę świadectw kwalifikacji zawodowej. Wprowadzenie profilu ma na celu usprawnienie obiegu dokumentów, wzmocnienie nadzoru nad ośrodkami szkoleniowymi oraz skuteczne ograniczenie praktyk związanych z prowadzeniem fikcyjnych szkoleń. Utworzenie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ) jest obligatoryjne i nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 

Ile wynosi koszt szkolenia okresowego kierowców?

Opłata za szkolenie okresowe kierowców jest zależne od danej placówki. Warto jednak dodać do tego koszty badań lekarskich i psychologicznych, co łącznie stanowi dodatkowe koszty. Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu okresowym i chcesz poznać dokładną cenę, skontaktuj się z nami.

 

Ile godzin trwa szkolenie okresowe kierowców?

Zgodnie z najnowszymi przepisami, szkolenie okresowe kierowców zostało podzielone na 5 modułów. Każdy z nich musi być omówiony w ciągu jednego dnia. Całość zajmuje łącznie 5 dni, choć niekoniecznie muszą to być kolejne dni (np. od poniedziałku do piątku) – istnieje elastyczność w dostosowaniu zajęć do dostępności kierowcy. Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewozy drogowe trwa nadal 35 godzin, podobnie jak w poprzednich latach. Program obejmuje szereg tematów, takich jak przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, utrzymanie bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy, ekonomika jazdy, mocowanie ładunku oraz pierwsza pomoc. Ponadto, poruszane są kwestie związane z krajowym i międzynarodowym przewozem drogowym ładunków, przewozem ładunków specjalnych oraz obsługą klientów.

Zgodnie z przepisami z 6 kwietnia 2022 roku, szkolenie okresowe kierowców musi obejmować przynajmniej jeden moduł związany z utrzymaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zajęcia praktyczne w ruchu drogowym lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych. Nowe regulacje określają warunki, które muszą być spełnione, aby moduł mógł zostać uznany za zajęcia praktyczne. Zgodnie z Rozdziałem 3 Rozporządzenia: „Moduł, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się za zawierający zajęcia praktyczne, jeżeli co najmniej połowę zajęć stanowią ćwiczenia lub zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych; ćwiczenia na placu manewrowym ośrodka szkolenia mogą być realizowane w grupie nie większej niż 10 osób”.

 

Kto jest zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniu okresowym?

Każda osoba, która chce  podjąć lub kontynuować pracę jako kierowca zawodowy, musi ukończyć szkolenie okresowego co 5 lat. Wymóg ten dotyczy przedłużenia kodu 95 (wpisu do prawa jazdy) na podstawie aktualnych badań lekarskich, psychologicznych oraz wspomnianego szkolenia okresowego. Termin szkolenia zależy od daty uzyskania prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E.

Przed 10 września 2009 r. kierowcy prowadzący przewozy na własne potrzeby byli zwolnieni z obowiązku szkolenia. Obecnie nawet tacy kierowcy muszą uczestniczyć w szkoleniach okresowych.

Niezrealizowanie szkolenia niesie ryzyko utraty posiadanych uprawnień.

 

szkolenie

 

Kiedy jest się zwolnionym z odbywania kursu?

W sytuacji, gdy kierowca posiada dodatkowe kwalifikacje, wyrażone w formie aktualnych dokumentów umożliwiających przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR) lub posiadania Licencji Konwojenta Zwierząt.

Zwolnienie z części kursu:

 • Jeżeli kierowca dysponuje aktualnymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z normami ADR – 14 godzin szkolenia (2 moduły) – 2 dni szkoleniowe,

 • w przypadku posiadania Licencji Konwojenta Zwierząt – 7 godzin szkolenia (1 moduł) – 1 dzień szkoleniowy.

  W takim przypadku zwolnionego z kursu czas trwania szkolenia wynosi w przypadku uprawnień ADR – 17,5 h zajęć teoretycznych oraz 3,5 h zajęć praktycznych, a w przypadku posiadania licencji konwojenta zwierząt 24,5 h zajęć teoretycznych oraz 3,5 zajęć praktycznych.

Kto nie podlega obowiązkowi szkolenia okresowego?

Kierowcy pojazdów, którzy nie muszą odbyć szkolenia to:

 • przeznaczonych do użytku osobistego,

 • przeznaczonych do akcji ratunkowych,

 • wykorzystywanych do nauki jazdy oraz egzaminowania na prawo jazdy,

 • których maksymalna prędkość nie przekracza 45 km/h,

 • którzy muszą mieć uprawnienia do prowadzenia pojazdów o kategorii A1, A, B1, B lub B+E. Dotyczy to zwłaszcza kierowców, którzy zawodowo przewożą nie więcej niż 9 osób, na przykład taksówkarzy,

 • przejeżdżających bez przewożonych pasażerów lub ładunku, w celu dokonania naprawy lub powrotu z miejsca zakupu lub odbioru,

 • do transportu materiałów koniecznych dla kierowcy w związku z wykonywaną pracą, o ile prowadzenie pojazdu nie stanowi jego głównej działalności zawodowej,

 • używanych przez instytucje wojskowe, obronę cywilną, straż pożarną oraz policję (organizacje odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku),

 • używanych przez instytucje edukacyjne wyższego szczebla i przedsiębiorstwa do celów rozwoju technologicznego i przeprowadzania testów.

 

Czy istnieje konieczność zdawania egzaminu po ukończeniu szkolenia okresowego?

Zakończenie szkolenia okresowego dla kierowców nie wymaga zdawania żadnego egzaminu, ani teoretycznego, ani praktycznego. Aby otrzymać świadectwo kwalifikacji zawodowej, konieczne jest ukończenie wszystkich modułów szkolenia oraz uzyskanie wymaganych orzeczeń lekarskich przed rozpoczęciem zajęć. Uczestnik powinien dostarczyć zdobyte świadectwo kwalifikacji zawodowej do Wydziału Komunikacji. A następnie odbierze nowe prawo jazdy z uzupełnionym kodem 95 i właściwą datą ważności.

 

Czy kierowca może ukończyć́ jedno szkolenie okresowe kierowców do wszystkich kategorii prawa jazdy?

Zgodnie z przepisami, istnieje taka możliwość. Jeżeli kierowca posiada prawa jazdy kategorii C i D, może zachować obie kategorie oraz uzyskać oba świadectwa kwalifikacji zawodowej, uczestnicząc w jednym szkoleniu okresowym. Ważne jednak, aby badań lekarskich oraz psychotestów, potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania transportu drogowego, dokonać w odniesieniu do obu kategorii prawa jazdy.

 

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia okresowego dla kierowców w formie online?

Nowe przepisy mówią, że można ukończyć szkolenie okresowe online, jednak z pewnymi ograniczeniami. Zajęcia online mogą obejmować jedynie jeden dzień szkolenia teoretycznego, co równa się jednemu siedmiogodzinnemu modułowi. Ustawodawca wprowadził również określone wymagania dla ośrodków szkoleniowych, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym: „Szkolenie w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest prowadzone wyłącznie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w zakresie odpowiedniego bloku programowego”.

 

Jakie testy trzeba przejść, aby przedłużyć kwalifikacje zawodowe kierowcy?

Kierowcy zajmujący się przewozem ładunków lub pasażerów są poddani rygorystycznym wymaganiom zdrowotnym. Przegląd medyczny obejmuje sprawdzenie wzroku, słuchu, badania neurologiczne, ocenę koordynacji ruchowej i ogólnej kondycji kierowcy. Badania dotyczą nie tylko aspektów fizycznych, ale także psychicznych – w tym celu przeprowadza się psychotesty, które oceniają zdolności poznawcze, czas reakcji oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Jak wygląda szkolenie okresowe kierowców powyżej 60. roku życia? Procedury są identyczne, jedyną różnicą jest konieczność częstszych badań – kierowcy w tym przedziale wiekowym powinni przeprowadzać je co 2,5 roku i aktualizować orzeczenia w Wydziale Komunikacji.

 

Co ile czasu konieczne jest przedłużenie kwalifikacji zawodowych kierowcy?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2022 r. dotyczące szkolenia i egzaminowania kierowców zajmujących się transportem drogowym nie wprowadziło żadnych modyfikacji w tej dziedzinie. Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych nadal jest obowiązkowe co pięć lat.

 

Kto pokrywa koszty szkolenia okresowego kierowców – pracownik czy pracodawca?

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, pracodawca ma jedynie zobowiązanie do kierowania kierowców na szkolenie okresowe i ma opcję opłacenia kursu, jednak nie jest to obowiązkowe. W sytuacji, gdy pracodawca nie pokrywa kosztów szkolenia, odpowiedzialność za te wydatki spoczywa na pracowniku.

 

Jakie moduły zawiera szkolenie okresowe kierowców zawodowych?

Program szkolenia okresowego (jednego) obejmuje 5 modułów /po 7 h/ w tym 3 obowiązkowe i 2 uzupełniające. Obecnie realizujemy następujące moduły:

 1. Przepisy bezpieczeństwa (eco-driving)

 2. Stosowanie przepisów

 3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

 4. Ograniczenia w przewozie drogowym

 5. Wizerunek firmy-obsługa klientów.

  SZKOLENIE OKRESOWE – kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej (bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu państwowego)

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem się szkolenia okresowego, skontaktuj się z nami!

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA