Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Wydruki z tachografów

Wydruki z tachografów

Tachograf, jako urządzenie rejestracyjne, zapisuje aktywność kierowców, odległość pokonaną, czas oraz inne parametry. Osoby takie jak kierowca, pracodawca, kontroler czy personel warsztatu mają zdolność do generowania konkretnego wydruku. Ten wydruk może być wygenerowany na papierze za pomocą drukarki termicznej zamontowanej w tachografie lub wyświetlony na ekranie urządzenia.

Jak można usprawiedliwić przekroczenie czasu pracy? W jakich określonych sytuacjach można zrobić wydruk z tachografu? Jak należy wykonać wydruk z tachografu? O jakich warunkach wykorzystania wydruku mówią przepisy? Jak prawidłowo wykonać opis wydruku z tachografu po przekroczeniu czasu pracy z przyczyn niezależnych od kierowcy? Dowiedz się w poniższym artykule.

Jeśli chcesz natomiast dowiedzieć się więcej o czasie pracy kierowcy, prowadzeniu ewidencji czasu pracy oraz jakie zasady wprowadził pakiet mobilności, zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Czym są wydruki z tachografów?

Wydruk z tachografu cyfrowego jest fizycznym lub elektronicznym dokumentem zawierającym informacje dotyczące pracy kierowcy oraz działania pojazdu. Zazwyczaj jest to zestawienie danych, takich jak czasy pracy, przerw, czasu jazdy, prędkości, odległości przebytej przez pojazd i ewentualnych wyjątkowych zdarzeń (takich jak błędy systemu).

Wydruk z tachografu jest tworzony w reakcji na określone, nieprzewidywalne sytuacje, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze, osób trzecich lub ładunku. Przed rozpoczęciem podróży trudno jest przewidzieć, co może się wydarzyć. Artykuł 12 Rozporządzenia 561 dotyczącego czasu pracy kierowców w transporcie (zmieniony również w Pakiecie Mobilności) określa możliwość odstępstw od przepisów w sytuacjach wyjątkowych. Jednak wyzwanie polega na ustaleniu, które przypadki zasługują na miano „wyjątkowych”.

Nie jest właściwe wykorzystywanie tego uprawnienia za każdym razem, gdy istnieje potrzeba dostarczenia ładunku na czas lub gdy naruszenie wynika z braku znajomości przepisów. Konieczne jest pełne świadomość powodu popełnienia naruszenia – co oznacza, że zdajemy sobie sprawę z naruszenia przepisu i jesteśmy w stanie uzasadnić, dlaczego doszło do tego.

Aby skorzystać z tego artykułu, konieczne jest istnienie sytuacji, której nie można było przewidzieć ani zapobiec. Kontrola czasu pracy, zarówno na drodze, jak i w firmie, ma na celu wykrycie takiego naruszenia i ocenę, czy wskazany powód był logiczny i faktycznie uniemożliwił inne opcje niż naruszenie przepisów.

 

Jakie wydruki można zrobić?

Oto jakie rodzaje wydruków tachograf cyfrowy ma do zaoferowania:

– Raport codziennych aktywności z dokumentacji karty kierowcy,

– Dzienny zapis informacji z pojazdu w formie wydruku,

– Wydarzenia oraz nieprawidłowości wynikające z danych zawartych na karcie kierowcy,

– Wydruki o zdarzeniach i zakłóceniach z pojazdu,

– Nadmiarowa jazda w stosunku do ograniczeń prędkości,

– Dane techniczne tachografu.

OPIS NARUSZENIA NA WYDRUKU

Jak zrobić wydruk z tachografu podczas jazdy bez karty?

Na drugiej stronie wydruku rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy kierowca musi osobiście wpisać swoje informacje, takie jak imię, nazwisko, numer karty kierowcy i numer prawa jazdy. Następnie, każdy taki dokument wymaga ręcznego podpisu kierowcy.

 

Kiedy należy zrobić wydruk z tachografu?

Jeśli kierowca nie ma możliwości korzystania z własnej karty z powodu jej uszkodzenia, braku lub kradzieży, konieczne jest tworzenie wydruków z tachografu cyfrowego w celu zachowania obowiązujących regulacji dotyczących rejestracji i przechowywania danych związanych z aktywnością kierowcy. Procedura wykonania wydruków obejmuje:

– na początku trasy: na odwrocie wydruku z tachografu cyfrowego, kierowca notuje swoje identyfikujące informacje: nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy, oraz własnoręczny podpis oraz okresy wykonywania „innej pracy”, „okresy gotowości”, przerw w pracy oraz czas dziennego odpoczynku.

– na końcu trasy: na drugiej stronie wydruku z tachografu cyfrowego, prezentującej zarejestrowane okresy, kierowca notuje: czas trwania „innej pracy”, „okresów gotowości”, przerw w pracy oraz okresów dziennego odpoczynku od momentu utworzenia wydruku na początku trasy oraz osobiste informacje identyfikacyjne: nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy, oraz własnoręczny podpis.

Kierowca powinien przechowywać ten wydruk przez kolejne 28 dni od daty jego utworzenia i wykazywać go na żądanie służb kontrolnych.

 

Kiedy nie można zrobić wydruku za 24 godziny?

Nie będzie możliwe wygenerowanie wydruku 24-godzinnego z karty w dniu, gdy karta nie była umieszczona w slocie tachografu, nawet jeśli kierowca dokonał ręcznego wpisu.

W przypadku utraty lub kradzieży karty kierowcy należy niezwłocznie poinformować policję oraz pracodawcę. W takiej sytuacji kierowca może kontynuować trasę, tworząc wydruki z tachografu cyfrowego, opisując powód braku karty. Ważne jest, aby wydruki te obejmowały pracę od jednego wydruku do kolejnego, umożliwiając przypisanie aktywności do konkretnego kierowcy. Dlatego też istnieje obowiązek generowania wydruków z pojazdu na początku i końcu dnia pracy w celu właściwego przypisania aktywności do danej osoby.

Kierowca musi obowiązkowo wygenerować wydruki na początku i na końcu dnia pracy. W tych sytuacjach opisy są szczegółowe, ponieważ nie zawierają danych z karty kierowcy. Kierowca musi opisać wydruk z tachografu tak, aby zawierał imię, nazwisko, numer karty kierowcy, numer prawa jazdy oraz godziny, w których miał przerwy. Im bardziej szczegółowy opis wydruku, tym lepiej. Wydruk z tachografu w takich przypadkach zastępuje kartę kierowcy. Podobne opisy należy stosować w przypadku uszkodzenia karty lub gdy data ważności karty kierowcy jest nieważna.

OPIS NARUSZENIA

Kiedy zrobienie wydruku nie zadziała?

Jasne jest, że całe Rozporządzenie 561/2006, wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Pakiet Mobilności, stanowią surowe zabezpieczenie przed nadmiernym wydłużaniem czasu jazdy i pracy. Dlatego udzielając możliwości skorzystania z art. 12, istotne jest podkreślenie, że nie jest to narzędzie do nadużyć ani sposób na obejście przepisów przez przewoźników. W opisach zawartych na wydrukach, jak w poniższych przykładach, prawdopodobnie nie przyniosą one pożądanych efektów i mogą nie być akceptowane przez służby kontrolne:

  • Kierowca wielokrotnie przekroczył limit czasu jazdy w tym samym obszarze (powtarzalność sytuacji) bez uzasadnienia, co dodatkowo skutkowało przekroczeniem prędkości. Sugeruje to celowe dążenie do oszczędności czasu podczas jazdy.

  • Spedytor popełnił błąd w planowaniu trasy, zakładając na przykład przebycie dystansu 600 km w ciągu 9 godzin jazdy, pomimo tego, że droga prowadziła przez lokalne drogi.

  • Powtarzające się zaniedbania polegające na pominięciu wpisów kodów krajów na początku i końcu dnia pracy kierowcy, co jest niedopełnieniem obowiązku.

  • Niedokładne opisywanie wydruków, powierzchowne opisy, nieprzekonujące uzasadnienia, np. „brak miejsca postojowego”, podczas gdy w tym czasie tachograf rejestrował jazdę z prędkością 80 km/h albo przekroczenie prędkości – kierowca nie mógłby w rzeczywistości stwierdzić braku miejsca postojowego.

  • Celowe postępowanie – kierowca wiedział, ruszając w trasę, że będzie ona niedostępna ze względu na długotrwałe prace modernizacyjne, objazdy lub systematyczne zatory na danej trasie.

 

Jak prawidłowo opisać wydruk z tachografu po przekroczeniu czasu pracy lub skróceniu przerwy?

Aby dokonać opisu zdarzenia z tachografu, konieczne jest natychmiastowe zatrzymanie się w bezpiecznym miejscu po wystąpieniu naruszenia. Jeśli sytuacja jest jasna, można zacząć opisywać przyczyny wcześniej, np. przed faktycznym naruszeniem czasu pracy, na przykład jeśli wiemy, że nie ma dostępnego odpowiedniego miejsca do zatrzymania się. W takim przypadku można opisać, że brak jest miejsca i dalsza podróż w poszukiwaniu innego miejsca parkingowego na pewno spowoduje naruszenie czasu pracy.

Należy pamiętać o powołaniu się na odpowiednie przepisy prawne – na Art.12/561/WE/2006, który mówi, że kierowca może odstąpić od regulacji zawartych w artykułach 6-9 tego samego rozporządzenia (dotyczących dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu), pod warunkiem, że nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa i umożliwia dotarcie do odpowiedniego miejsca postojowego. Należy jednak pamiętać o tym, aby zrobić wydruk z tachografu cyfrowego i poprawnie opisać wydruk, aby uniknąć kary z powodu przekroczenia czasu pracy w razie kontroli Inspekcji Transportu Drogowego – kierowca wskazuje powody odstępstwa na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku.

Jak można opisać wydruk z tachografu? Przykładowy opis to „przekroczenie czasu jazdy Art.12/561/2006 dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu, ładunku/w celu dotarcia do parkingu/bazy pojazdów, miejsca pozwalającego na postój wydłużyłem czas jazdy/skróciłem przerwę/odpoczynek z powodu braku odpowiedniego miejsca postoju/złych warunków pogodowych/objazdu na drodze nr…/braku miejsc na parkingu i poszukiwania bezpiecznego miejsca postoju lub korek spowodowany wypadkiem drogowym.

Opisy powinny być szczegółowe, wyrażając świadomość kierowcy oraz jego zaangażowanie w rozwiązanie problemu. Nie jest konieczne reagowanie nerwowo natychmiast po wystąpieniu naruszenia. Bezpieczeństwo jest priorytetem!

WYDRUK NARUSZENIA

Jakie naruszenia można opisać?

– Zwiększenie limitu czasu jazdy z 9 godzin do 10 godzin w ciągu dnia,

– Zwiększenie limitu czasu jazdy w tygodniu z 56 godzin oraz w ciągu dwóch tygodni z 90 godzin,

– Nieprzestrzeganie limitu czasu jazdy bez przerwy, czyli 4,5 godziny, albo zaniedbywanie wymaganych okresów odpoczynku, takich jak 45 minut przerw lub łącząc 15 minut z 30 minutami w inny sposób niż wymaga regulamin,

– Zmniejszenie czasu odpoczynku dziennego z wymaganych 11 godzin do 9 godzin lub skrócenie tego odpoczynku do 3 godzin, po których następuje dalsze 9 godzin.

– Przekroczenie limitów czasu pracy przez kierowcę.

– Naruszenie zarówno skróconych, jak i standardowych okresów odpoczynku tygodniowego,

– Podejmowanie tygodniowego odpoczynku regularnego wewnątrz pojazdu.

– Nieprzestrzeganie wymogów dotyczących odpoczynku podczas podróży promem lub pociągiem.

Poza typowymi łamaniami przepisów, istnieje konieczność opisania wydruku z tachografu w przypadku utraty karty kierowcy, awarii zasilania, nietypowego zachowania kierowcy, takiego jak jazda bez karty, prowadzenie pojazdu bez naczepy lub w trakcie prób drogowych wyłączonych z przepisów. Istnieje wiele możliwych sytuacji na drodze, a każda z nich może wywołać różne konsekwencje.

 

Co jest widoczne na wydruku z tachografu?

Poprawnie sporządzony wydruk z tachografu lub na wykresówce urządzenia rejestrującego musi zawierać dane identyfikacyjne kierowcy (jak imię, nazwisko, numer karty kierowcy – te informacje są drukowane automatycznie), podpis kierowcy oraz opis sytuacji lub powodu, który doprowadził do naruszenia przepisów. Opis powinien zawierać lokalizację z opisem zdarzenia i czas jego wystąpienia, a także informacje o podjętych próbach naprawy sytuacji. Warto zadbać o szczegółowość podczas sporządzania, ponieważ służby kontrolne mogą dokładnie przeanalizować nasze wydruki. To może mieć istotny wpływ na to, czy zostanie nałożona kara za naruszenie przepisów czy też nie.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA