Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Jakie dokumenty musi posiadać...

Jakie dokumenty musi posiadać ze sobą kierowca ciężarówki?

 

Kierowcy muszą mieć ze sobą dokumenty głównie z powodów bezpieczeństwa i regulacji ruchu drogowego. Brak wymaganych dokumentów podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do różnych konsekwencji prawnych.  Są to kary finansowe, utrata prawa jazdy, czy nawet karne odpowiedzialność w przypadku wypadku. Dlatego ważne jest, aby kierowcy mieli ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty podczas jazdy w razie kontroli drogowej.

Dokumenty, które należy przechowywać w pojeździe każdego kierowcy zawodowego, mogą być sklasyfikowane na cztery główne kategorie, które obejmują:

a) kierowca – prawo jazdy, karta kierowcy, zaświadczenie o ważnych badaniach lekarskich, świadectwo kierowcy, zaświadczenie o kwalifikacjach,

b) ładunek – list przewozowy, świadectwo pochodzenia towarów, faktury VAT, ewentualne zezwolenia.

c) rynek przewozowy – licencja na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencja wspólnotowa.

d) pojazd – dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, upoważnienie do korzystania z pojazdu.

 

Co powinien zawsze posiadać w pojeździe kierowca samochodu ciężarowego wykonujący przewóz drogowy osób?

Kierowca wykonujący przewóz drogowy osób potrzebuje następujących dokumentów w razie kontroli drogowej:

– właściwa zgoda lub wypis z zezwolenia wraz z aktualnym planem kursów (w przypadku świadczenia usług przewozowych na regularnych i regularnych specjalnych przewozach),

–  należyte pozwolenie lub dokument przewozowy (w przypadku prowadzenia międzynarodowych przewozów cyklicznych lub sporadycznych),

– formularz jazdy w przypadku międzynarodowych przewozów na potrzeby własne,

– dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym (np. umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, potwierdzenie zgłoszenia przewozu lub decyzja o przyznaniu otwartego dostępu albo decyzji o przyznaniu ograniczonego dostępu),

– kopia umowy na realizowany przewóz.

w pojeździe kierowcy

Co powinien zawsze posiadać w pojeździe kierowca samochodu ciężarowego wykonujący przewóz drogowy rzeczy?

Kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy potrzebuje następujących dokumentów:

– dokumentacja związana z przewozem ładunku,

– niezbędna zgoda konieczna do międzynarodowego przewozu drogowego,

– zgoda na przemieszczenie pojazdu, niezależnie od obecności ładunku, gdy masa, naciski na osie lub rozmiary wykraczają poza ustalone limitacje określone w oddzielnych regulacjach,

– świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów,

– dokumentacja konieczna podczas przewozu zwierząt,

– dokumentacja wymagana przy przewozie odpadów (m.in. karta przekazania odpadów, faktura sprzedaży odpadów),

– dokument potwierdzający, że pojazd spełnia niezbędne standardy bezpieczeństwa lub jest dopuszczony do ruchu, jeśli jest to konieczne,

– dokumentacja związana z przekraczaniem granic przez organizmy genetycznie zmodyfikowane,

– deklarację, o której mowa w art. 31a ust. 1

Uwaga! Dodatkowo, kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym, jeśli nie posiadają obywatelstwa żadnego z państw członkowskich UE, ale pozostają zatrudnieni przez przedsiębiorcę mające siedzibę na terytorium państwa UE, potrzebują świadectwa kierowcy. Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o świadectwach kierowców, zapraszamy do poświęconego im artykułu .

 

Jakie dodatkowe dokumenty musi mieć kierowca międzynarodowy?

Kierowca powinien mieć w pojeździe:

– zgłoszenie delegowania w wersji papierowej lub elektronicznej, jeśli wykonuje przewozy cross-trade lub kabotaże na terenie krajów UE,

– dowód operacji transportowych w postaci listu przewozowego lub elektronicznego listu przewozowego (e-CMR) (dokumenty związane z ładunkiem),

– zapisy z tachografu lub kontrolbuchy (dokumenty związane z czasem pracy),

druk A1 lub wniosek złożony do ZUSU-u w celu uzyskania druku A1 potwierdzony pieczęcią ZUS.

W przypadku kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe pojazdami do 3,5 t. wymaganie jest dodatkowo zgłoszenie delegowania SIPSI w wersji papierowej oraz przetłumaczona umowa na język francuski.

kontrola na drodze tachograf

Jakie dokumenty są potrzebne podczas przewozu na potrzeby własne?

Kierowca powinien posiadać przy sobie zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia pojazdów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. . Przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego osób na potrzeby własne jest wymagany formularz jazdy.

Jakie dokumenty powinien posiadać w pojeździe kierowca przewożący towary niebezpieczne?

Kierowca przewożący towary ADR musi przy sobie posiadać:

– Dokument transportowy zawierający informacje dotyczące przewożonych materiałów lub substancji niebezpiecznych,

– Pisemne wytyczne dla kierowcy, które określają, jak postępować w przypadku wypadku lub sytuacji awaryjnej,

– Zaświadczenie ADR (kierowcy),

– Certyfikat potwierdzający spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa i warunków dopuszczenia do ruchu pojazdów do przewozu określonych towarów ADR lub pojazdów przewożących materiały wybuchowe,

– Zgoda na przewóz specyficznych towarów o cechach wybuchowych,

– Prawo jazdy wymaganej kategorii ADR.

ładunki niebezpieczne ADR

Co grozi za brak odpowiednich dokumentów?

Za brak niezbędnych dokumentów podczas prowadzenia transportu drogowego odpowiedzialność ponoszą zarówno firma przewozowa, jak i kierowca kierujący pojazdem.

W przypadku braku wymaganych dokumentów w transporcie drogowym, kierowca może być ukarany mandatem. Natomiast sankcje finansowe nakładane na firmy przewozowe są znacznie bardziej surowe.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA