Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Uszkodzona lub zagubiona karta...

Uszkodzona lub zagubiona karta kierowcy

 

Karta kierowcy stanowi niezwykle istotny dokument dla osób prowadzących pojazdy. To w niej zapisane są informacje dotyczące zdarzeń i wszystkich działań podejmowanych przez kierowcę. Dane zawarte w tej karcie stanowią podstawę do analizy czasu pracy i są niezbędne jako dowód podczas kontroli. Innymi słowy, jest to dokument bez którego trudno się obejść! Jednak co zrobić w przypadku zniszczenia lub zagubienia karty?

 

Co zrobić gdy karta kierowcy jest uszkodzona?

Zgodnie z ustępami 4 i 5 artykułu 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r., jeśli karta kierowcy uległa uszkodzeniu, działa wadliwie, została zagubiona lub skradziona, kierowca jest zobowiązany w ciągu siedmiu dni kalendarzowych zwrócić się o wydanie karty zastępczej do właściwych organów w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj przebywa.

Te organy mają obowiązek wydać kartę zastępczą w ciągu ośmiu dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego wniosku o jej wydanie. W przypadku okoliczności wymienionych w ustępie 4, kierowca może kontynuować prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych. Lub w dłuższym okresie, jeżeli niezbędne jest doprowadzenie pojazdu z powrotem do bazy. Przy czym o ile kierowca udowodni brak możliwości przedstawienia lub używania karty w tym okresie.

To oznacza, że w przypadku uszkodzenia karty dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu bez niej przez maksymalnie 15 dni (siedem dni na zgłoszenie wniosku o kartę zastępczą przez kierowcę oraz osiem dni na wydanie karty zastępczej przez organy), a w przypadku konieczności powrotu pojazdu do bazy, jest to dopuszczalne przez dłuższy okres.

 

Jak wyrobić kartę kierowcy po zgubieniu?

Zagubienie karty kierowcy wymaga oficjalnego zgłoszenia właściwym organom w danym państwie członkowskim. W Polsce organem odpowiedzialnym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW). Dodatkowo, w przypadku kradzieży karty, konieczne jest poinformowanie Policji.

Kierowca musi wystąpić o kartę zastępczą.

W tym celu, konieczne jest wystąpienie do PWPW o wydanie karty zastępczej, a procedura ta jest identyczna jak w przypadku ubiegania się o kartę kierowcy w normalnych okolicznościach.

Wyjątkiem jest złożenie oświadczenia o utracie karty, gdy kierowca zgubił lub zniszczył kartę, oraz zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty w Policji, jeśli doszło do kradzieży karty kierowcy.

karta kierowcy

W jakim terminie kierowca powinien wystąpić o kartę zastępczą?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowca ma obowiązek zwrócić się do właściwych organów w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj mieszka. Należy pamiętać, aby złożyć wniosek o wydanie karty zastępczej w ciągu siedmiu dni kalendarzowych. Zaginięcie karty kierowcy musi zostać zgłoszone PWPW.

Natomiast Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) ma obowiązek wydać kartę zastępczą w ciągu ośmiu dni roboczych od otrzymania szczegółowego wniosku o jej wydanie.

Zalecane jest jednak, ze względów ostrożnościowych, złożenie wniosku o kartę zastępczą jednocześnie z zgłoszeniem zaginięcia karty.

 

Czy kierowca może kontynuować jazdę, gdy karta kierowcy jest uszkodzona niesprawna lub została skradziona?

Gdy karta kierowcy uległa uszkodzeniu, wadliwemu działaniu, zagubieniu lub skradzeniu, kierowca ma możliwość prowadzenia pojazdu bez posiadania karty kierowcy. Jednak tylko przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub nawet dłużej, jeśli istnieje potrzeba, aby pojazd wrócił do bazy. Warunkiem jest jednak udowodnienie przez kierowcę braku możliwości przedstawienia lub wykorzystania karty w tym czasie.

Z tego powodu jest niezmiernie istotne otrzymanie od PWPW zaświadczenia o zgłoszeniu uszkodzenia lub zagubienia karty.  Stanowi to dowód na brak możliwości przedstawienia lub używania karty.

 

Jak zapisać czas pracy bez karty?

W przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jeśli karta nie będzie działać prawidłowo, zostanie zagubiona lub skradziona. Kierowca przed rozpoczęciem trasy, kierowca drukuje dane dotyczące prowadzonego pojazdu i notuje te informacje na wydruku:

– Informacje umożliwiające identyfikację kierowcy (takie jak nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy) wraz z jego podpisem są notowane.

– Okresy innej pracy, czyli okresy, gdy kierowca wykonywał inne zadania lub okresy gotowości, przerw, odpoczynku lub pracy, podczas których nie był obecny w kabinie pojazdu.

– Na zakończenie trasy, kierowca wypisuje dane dotyczące okresów rejestrowanych przez tachograf, notując wszystkie interwały czasowe,

– Czas, który obejmuje okresy innej pracy, gotowości oraz odpoczynku od momentu wygenerowania wydruku na początku trasy i który nie został zarejestrowany przez tachograf,

– Na tym dokumencie kierowca oznacza informacje umożliwiające identyfikację siebie. Są to: nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy, podpisując się obok.

Kierowca przechowuje dwa wydruki każdego dnia przez 28 dni i prezentuje je do ewentualnej kontroli. Po upływie tego czasu przekazuje wydruki przewoźnikowi, który archiwizuje je przez co najmniej rok.

 

Podstawy prawne

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 60, str. 1 z późn. zm.);

-Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 900 z późn. zm.).

pwpw karta kierowcy

Ile trzeba czekać na wyrobienie duplikatu karty kierowcy?

Natomiast PWPW ma obowiązek wydania karty zastępczej w przeciągu ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania szczegółowego wniosku o jej wydanie. Niemniej jednak, dla zachowania ostrożności, zaleca się złożenie wniosku o kartę zastępczą jednocześnie z zgłoszeniem zaginięcia karty.

 

Ile kosztuje ponowne wyrobienie karty kierowcy?

Opłata za wydanie karty kierowcy wynosi 172,20 zł. Konieczne jest także posiadanie zdjęcia, co może spowodować dodatkowy wydatek rzędu około 30 złotych na jego wykonanie.

 

Więcej informacji na temat karty kierowcy

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA