Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Kierowca na umowie zlecenia...

Kierowca na umowie zlecenia – wszystko co musisz o tym wiedzieć

Kierowca na umowie zlecenia – wszystko co musisz o tym wiedzieć

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która umożliwia jednej stronie, zwanej zleceniodawcą, powierzenie drugiej stronie, zwanemu zleceniobiorcą, wykonania określonego zadania lub świadczenia usługi na rzecz zleceniodawcy. Umowa zlecenie nie jest umową o pracę. Oznacza to, że zleceniobiorca nie jest pracownikiem zleceniodawcy, a wynagrodzenie uzależnione jest od wykonania zlecenia, a nie od czasu pracy. 

W umowie zlecenia określa się m.in. rodzaj i zakres zlecenia, wynagrodzenie, termin wykonania zlecenia, warunki płatności oraz inne szczegóły związane z realizacją zadania. Umowa zlecenie jest często wykorzystywana w sytuacjach, gdzie potrzebne jest skorzystanie z usług specjalisty lub wykonawcy na określonych warunkach. Przy czym nie jest konieczne zatrudnienie go na etacie.

kierowca na umowie zlecenia

Kto może być zatrudniony na umowę zlecenia?

Na umowę zlecenie może być zatrudniona każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoby, które ukończyły 18 lat. Mogą to być zarówno osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcy. W ramach umowy zlecenia, zleceniobiorca – czyli osoba lub podmiot zobowiązujący się do wykonania określonych czynności. Przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania zgodnie z ustaleniami i z należytą starannością wykonywania pracy określonego rodzaju. Z kolei zleceniodawca, czyli strona zlecająca wykonanie tych czynności, zobowiązuje się do wypłaty uzgodnionego wynagrodzenia po ich wykonaniu. Warunki takiej współpracy, czyli zakres zadań, terminy ich realizacji oraz wysokość wynagrodzenia są ustalane indywidualnie przez strony umowy.

Kiedy nie można zatrudnić na umowę zlecenie?

Pracodawca nie może zawrzeć umowy cywilnoprawnej, jeśli wykonywana praca spełnia kryteria charakterystyczne dla stosunku pracy. W takiej sytuacji obowiązkowo należy podpisać z pracownikiem umowę o pracę.

Kluczowe czynniki rozróżniające umowę o pracę od cywilnoprawnej to między innymi otrzymywanie przez zleceniobiorcę płatnego urlopu i chorobowego, czy też stałe godziny pracy.

Na umowę zlecenie nie można także zatrudniać kierowców, jeśli prowadzimy przewóz na potrzeby własne. W takim przypadku możliwe jest jedynie zatrudnienie na umowę o pracę.

kierowca na umowie zlecenia

 

Ile godzin może pracować kierowca na umowę zlecenie?

Liczba godzin pracy kierowcy zatrudnionego na umowę zlecenie nie jest ściśle określona przez prawo, tak jak w przypadku umowy o pracę, gdzie istnieją wyraźne ograniczenia czasu pracy. W przypadku umowy zlecenie, kluczowe jest wykonanie zleconych zadań, a nie ilość godzin pracy. Dlatego czas pracy kierowcy na umowę zlecenie może być dowolnie ustalony przez strony umowy.

Jednakże, mimo że umowa zlecenie nie podlega bezpośrednio przepisom Kodeksu Pracy. Kierowcy wykonujący transport drogowy muszą przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących czasu pracy, czasu jazdy, przerw oraz okresów odpoczynku określonych w przepisach dotyczących transportu drogowego, takich jak Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 lub Umowa AETR. Te przepisy określają maksymalny czas jazdy oraz minimalne przerwy i okresy odpoczynku, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.

Warto zaznaczyć, że choć kierowca na umowę zlecenie może teoretycznie pracować dowolną liczbę godzin. Nie powinien pracować więcej niż maksymalne limity czasu pracy określone przepisami o transporcie drogowym, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i innym użytkownikom drogi.

Jakie są wady, a jakie zalety zatrudnienia kierowcy na umowę zlecenie?

Dla zleceniobiorcy głównymi zaletami jest opcja zakończenia umowy w dowolnym momencie. Przy czym, jeśli warunki nie określają inaczej oraz niezobowiązanie do płacenia składek na ubezpieczenie chorobowe. Przekłada się to na wyższe wynagrodzenie netto dla zleceniobiorcy. Umowa zlecenie oferuje dużą elastyczność w definiowaniu warunków pracy, w tym określenia liczby godzin pracy potrzebnych do zrealizowania zlecenia lub świadczenia usług.

Z kolei dla zleceniodawcy jest to zdecydowanie tańsza forma zatrudnienia. Dodatkowo, gdy zleceniobiorca zrywa umowę przed zrealizowaniem określonego w umowie zadania; może zażądać zwrotu kosztu, które poniósł w związku z wykonaniem umowy.

Z drugiej jednak strony, zleceniodawca również może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, jeśli umowa nie zawiera okresu wypowiedzenia. Umowa zlecenie jest umową o charakterze cywilnoprawnym, co oznacza, że nie podlega ona przepisom kodeksu pracy. Dotyczącym m.in. ochrony wynagrodzenia, prawa do urlopu i dni wolnych. Wiąże się to również z brakiem świadczeń gwarancyjnych, na przykład za okres przestoju. Podobnie dotyczy to choroby czy urlopu macierzyńskiego. Ponadto nie przysługuje zleceniobiorcy odszkodowania za wypadek przy pracy.

Wynagrodzenia za czas pracy, metody weryfikacji ilości przepracowanych godzin oraz dokładne prowadzenie pisemnej ewidencji tego czasu jest istotne zarówno dla osób zlecających, jak i wykonujących zlecenie na podstawie stosunku pracy. Dzięki temu obie strony mogą zapobiec potencjalnym konfliktom i zapewnić klarowne oraz legalne ramy współpracy.

Zleceniodawca natomiast nie może zmieniać zakresu pracy na inny, niż ten zawarty na umowie.

kierowca na umowie zlecenia

Ewidencja czasu pracy – kierowca umowa zlecenie

Pomimo że umowa zlecenie nie określa stałego wymiaru godzin pracy, istnieje konieczność rejestrowania czasu pracy zleceniobiorcy. To wymaganie wynika z praw dotyczących minimalnej stawki godzinowej, co zapewnia zleceniobiorcom gwarancję otrzymania przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Dokładne ewidencjonowanie każdej godziny pracy pozwala na weryfikację, czy wynagrodzenie z umowy zlecenia nie jest niższe niż minimalna stawka godzinowa. Rejestracja czasu pracy w przypadku umowy zlecenia jest również użyteczna podczas kontroli. Należy wtedy wykazać, że obie strony umowy nie próbują unikać zobowiązań prawnych.

Wdrożenie minimalnej stawki godzinowej przybliża umowy zlecenie do umów o pracę, które charakteryzują się ustalonym minimalnym wynagrodzeniem miesięcznym. Jednak minimalna stawka godzinowa to jedyna formalna cecha wspólna dla obu typów umów. Prawo jasno zakazuje zastępowania umów o pracę umowami zlecenia. Ocena relacji pomiędzy stronami opiera się nie tylko na treści umowy, ale również na faktycznym sposobie wykonywania pracy. Jeśli warunki pracy przypominają stosunek zatrudnienia, umowa cywilnoprawna może zostać uznana za umowę o pracę. Wiąże się to z odpowiedzialnością prawną i możliwością nałożenia grzywny. W takim przypadku, pracodawcy mogą również stanąć przed potencjalnymi roszczeniami pracowniczymi, np. w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy. Ale wracając do kwestii umowy zlecenie, kluczowe jest dokumentowanie ilości godzin pracy.

Więcej na temat ewidencji czasu pracy kierowcy, znajdziesz klikając w ten link.

Jakie dane należy umieścić w umowie zlecenie dla kierowcy?

Umowa zlecenie dla kierowcy powinna zawierać:

  • Określenie zakresu zadań, które należy wykonywać przez kierowcę,

  • Okres trwania umowy,

  • Ilość przejazdów, które zleceniobiorca wykona w ustalonym okresie,

  • Zadeklarowanie przez Zleceniobiorcę posiadania odpowiednich kwalifikacji, które umożliwiają mu prowadzenie pojazdu,

  • wysokość wynagrodzenia,

  • obowiązujący okres wypowiedzenia.

 

Czy właściciel firmy ma możliwość zatrudnienia kierowcy na podstawie umowy zlecenia?

W kontekście prawnym, właściciel firmy ma faktycznie możliwość zatrudnienia kierowcy na podstawie umowy zlecenia, co jest uznawane za formę umowy cywilnoprawnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowca zatrudniony w ten sposób uzyskuje prawa i obowiązki wyłącznie określone w treści zawartej umowy. Warto podkreślić, że regulacje dotyczące czasu pracy takich kierowców także podlegają zasadom ustalonym w umowie. Aczkolwiek muszą być zgodne z ogólnymi przepisami, w szczególności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań przed zatrudnieniem kierowcy na ten typ zatrudnienia.

Minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenie – od czego zależy ?

Stawka minimalna za godzinę pracy na umowie zlecenie jest powiązana z aktualną kwotą minimalnego wynagrodzenia ustalanego na dany rok. W rezultacie, wartość stawki godzinowej na umowie zlecenie rośnie w miarę podwyższania płacy minimalnej. Co roku dokonuje się aktualizacji minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie.

kierowca na umowie zlecenia

Wysokość minimalnej stawki w 2024 roku

Począwszy od 1 stycznia 2024 roku, minimalne wynagrodzenie w Polsce zostało zwiększone do kwoty 4242 zł brutto. Kolejna podwyżka zaplanowana jest na 1 lipca 2024 roku, kiedy to minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł brutto. Te zmiany oznaczają wzrost minimalnego wynagrodzenia o 752 zł i 700 zł w porównaniu do wartości z 2023 roku. Co więcej, minimalna stawka za godzinę pracy na podstawie umów cywilnoprawnych od nowego roku wynosi 27,70 zł/godz. Natomiast od lipca 2024 roku zwiększy się do 28,10 zł/godz.

Czy przychody z umowy zlecenia są wolne od podatku dochodowego?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku  dochodowego są przychody ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia, o których mowa art.13 pkt. 8, otrzymane przez kierowcę z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych na podstawie tego stosunku lub tej umowy, w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat wirtualnych diet dla kierowców. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rozliczania czasu pracy kierowców.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA