Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Czy kierowca może być...

Czy kierowca może być zatrudniony na umowę zlecenie?

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która umożliwia jednej stronie, zwanej zleceniodawcą, powierzenie drugiej stronie, zwanemu zleceniobiorcą, wykonania określonego zadania lub świadczenia usługi na rzecz zleceniodawcy. Umowa zlecenie nie jest umową o pracę. Oznacza to, że zleceniobiorca nie jest pracownikiem zleceniodawcy, a wynagrodzenie uzależnione jest od wykonania zlecenia, a nie od czasu pracy.

W umowie zlecenia określa się m.in. rodzaj i zakres zlecenia, wynagrodzenie, termin wykonania zlecenia, warunki płatności oraz inne szczegóły związane z realizacją zadania. Umowa zlecenie jest często wykorzystywana w sytuacjach, gdzie potrzebne jest skorzystanie z usług specjalisty lub wykonawcy na określonych warunkach. Przy czym nie jest konieczne zatrudnienie go na etacie.

 

Kto może być zatrudniony na umowę zlecenie?

Osoba fizyczna lub prawna może pełnić tę rolę. W momencie podpisywania umowy, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonych działań z należytą starannością, za co uzyskuje uzgodnione wcześniej wynagrodzenie od zleceniodawcy.

 

Kiedy nie można zatrudnić na umowę zlecenie?

Pracodawca nie może zawrzeć umowy cywilnoprawnej, jeśli wykonywana praca spełnia kryteria charakterystyczne dla stosunku pracy.     W takiej sytuacji obowiązkowo należy podpisać z pracownikiem umowę o pracę.

Kluczowe czynniki rozróżniające umowę o pracę od cywilnoprawnej to między innymi otrzymywanie przez zleceniobiorcę płatnego urlopu i chorobowego, czy też stałe godziny pracy.

Na umowę zlecenie nie można także zatrudniać kierowców, jeśli prowadzimy przewóz na potrzeby własne. W takim przypadku możliwe jest jedynie zatrudnienie na umowę o pracę.

kierowca zawodowy na umowie

Ile godzin może pracować kierowca na umowę zlecenie?

Podobne regulacje dotyczą czasu pracy kierowców, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. Maksymalny tygodniowy czas pracy tych kierowców nie może przekraczać  48 godzin w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 4 miesięcy.

 

Jakie są wady, a jakie zalety zatrudnienia kierowcy na umowę zlecenie?

Dla zleceniobiorcy głównymi zaletami jest opcja zakończenia umowy w dowolnym momencie. Przy czym, jeśli warunki nie określają inaczej oraz niezobowiązanie do płacenia składek na ubezpieczenie chorobowe. Przekłada się to na wyższe wynagrodzenie netto dla zleceniobiorcy.

Z kolei dla zleceniodawcy jest to zdecydowania tańsza forma zatrudnienia. Dodatkowo, gdy zleceniobiorca zrywa umowę przed zrealizowaniem określonego w umowie zadania; może zażądać zwrotu kosztu, które poniósł w związku z wykonaniem umowy.

Z drugiej jednak strony, zleceniodawca również może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, jeśli umowa nie zawiera okresu wypowiedzenia. Umowa zlecenie jest umową o charakterze cywilnoprawnym, co oznacza, że nie podlega ona przepisom kodeksu pracy. Dotyczącym m.in. ochrony wynagrodzenia, prawa do urlopu i dni wolnych. Wiąże się to również z brakiem świadczeń gwarancyjnych, na przykład za okres przestoju. Podobnie dotyczy to choroby czy urlopu macierzyńskiego. Ponadto nie przysługuje zleceniobiorcy odszkodowania za wypadek przy pracy.

Zleceniodawca natomiast nie może zmieniać zakresu pracy na inny, niż ten zawarty na umowie.

 

Jakie dane należy umieścić w umowie zlecenie dla kierowcy?

Umowa zlecenie dla kierowcy powinna zawierać:

– Określenie zakresu zadań, które należy wykonywać przez kierowcę,

– Okres trwania umowy,

– Ilość przejazdów, które zleceniobiorca wykona w ustalonym okresie,

– Zadeklarowanie przez Zleceniobiorcę posiadania odpowiednich kwalifikacji, które umożliwiają mu prowadzenie pojazdu,

– wysokość wynagrodzenia,

– obowiązujący okres wypowiedzenia.

umowa dla kierowcy

Czy właściciel firmy ma możliwość zatrudnienia kierowcy na podstawie umowy zlecenia?

Przepisy prawne pozwalają na zatrudnienie kierowcy na podstawie umowy cywilnoprawnej, jednakże kierowcy zatrudnieni na umowę zlecenie posiadają tylko prawa wynikające z jej treści. Obejmuje to także regulacje dotyczące czasu pracy. Nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań przed zatrudnieniem kierowcy na ten typ zatrudnienia.

 

Czy przychody z umowy zlecenia są wolne od podatku dochodowego?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku  dochodowego są przychody ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia, o których mowa art.13 pkt. 8, otrzymane przez kierowcę z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych na podstawie tego stosunku lub tej umowy, w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat wirtualnych diet dla kierowców, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rozliczania czasu pracy kierowców.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA